Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 221 : Процедура за извършване от комисиите на справки с поверителна информация по време на заседание на комисия при закрити врати

1.   Когато Парламентът е правно задължен да третира получена информация като „поверителна информация“, председателят на компетентната комисия автоматично прилага процедурата за разглеждане на поверителни документи, предвидена в параграф 3.

2.   Без да се засяга параграф 1 и при липса на законово задължение получената информация да се третира като „поверителна информация“, всяка комисия може да прилага, по писмено или устно искане на някой от своите членове и по своя преценка, процедурата за разглеждане на поверителни документи, предвидена в параграф 3, спрямо информацията или документа, посочени в искането. За вземането на решение дали да се прилага процедурата за разглеждане на поверителни документи в този случай се изисква мнозинство от две трети от присъстващите членове.

3.   Когато председателят на комисията е обявил, че ще се прилага процедурата за разглеждане на поверителни документи, заседанието се провежда при закрити врати и в него могат да участват само членовете на комисията, включително заместниците. Комисията може да реши, в съответствие с приложимата междуинституционална правна рамка, че други членове на ЕП могат да присъстват на заседанието в съответствие с член 216, параграф 3. На заседанието могат да присъстват и лицата, които предварително са били определени от председателя като лица, за които е необходимо да се приложи принципът „необходимост да се знае“, при надлежно спазване на всички ограничения, произтичащи от приложимите правила за обработката на поверителна информация от Европейския парламент. По отношение на консултацията с класифицирана информация с ниво на класификация CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL и по-високо ниво или в случай на специфични ограничения на достъпа, произтичащи от междуинституционалната правна рамка, могат да се прилагат допълнителни ограничения.

Документите се раздават в началото на заседанието и се събират отново в края му. Те са номерирани. Не се допускат воденето на бележки и фотокопирането на документите.

В протокола от заседанието не се отразяват разискванията по точката, предмет на процедурата за разглеждане на поверителни документи. В протокола може да бъде записано само съответното решение, ако има такова.

4.   Без да се засягат приложимите правила относно нарушаването на поверителността по принцип, членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигаща(-и) поне средния праг в комисията, която(които) е(са) приложила(-и) процедурата за разглеждане на поверителни документи, могат да поискат разглеждането на случаи на нарушение на изискването за поверителност. Искането може да се включи в дневния ред на следващото заседание на комисията. С мнозинство от своите членове комисията може да реши да отнесе въпроса до председателя за допълнително разглеждане съгласно членове 10 и 176.

Настоящият член се прилага, доколкото приложимата правна рамка относно обработката на поверителна информация предвижда възможността да се ползва поверителна информация за справка по време на заседания при закрити врати извън обезопасените съоръжения.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност