Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UDVALG

Artikel 221 : Procedure for et udvalgs behandling af fortrolige oplysninger på et udvalgsmøde for lukkede døre

1.   Når Parlamentet er retligt forpligtet til at behandle modtagne oplysninger som fortrolige oplysninger, anvender formanden for det kompetente udvalg automatisk den i stk. 3 fastsatte fortrolighedsprocedure.

2.   Uden at dette berører stk. 1, og i mangel af en retlig forpligtelse til at behandle  de modtagne oplysninger som fortrolige oplysninger, kan ethvert udvalg på eget initiativ efter skriftlig eller mundtlig anmodning fra et af sine medlemmer anvende den i stk. 3 fastsatte fortrolighedsprocedure i forbindelse med nærmere angivne oplysninger eller dokumenter. Der kræves i et sådant tilfælde et flertal på 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer for at vedtage en afgørelse om anvendelse af fortrolighedsproceduren.

3.   Har udvalgets formand erklæret, at fortrolighedsproceduren anvendes, afholdes mødet for lukkede døre, og kun udvalgets medlemmer, herunder stedfortrædende medlemmer, må deltage i mødet. Udvalget kan i overensstemmelse med de gældende interinstitutionelle retlige rammer beslutte, at andre medlemmer kan deltage i mødet i henhold til artikel 216, stk. 3. De personer, der på forhånd er udpeget af formanden som personer med "need-to-know"-status, kan også deltage i mødet under behørig respekt for eventuelle begrænsninger hidrørende fra de gældende regler for Parlamentets behandling af fortrolige oplysninger. Hvad angår behandling af klassificerede oplysninger i kategorien CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller derover, eller i tilfælde af specifikke begrænsninger i adgangen dertil hidrørende fra den interinstitutionelle retlige ramme, kan der gælde yderligere begrænsninger.

Dokumenterne, der skal være nummererede, omdeles ved mødets begyndelse og indsamles ved dets afslutning. Der må ikke tages notater eller fotokopier.

I protokollen fra mødet omtales ingen enkeltheder fra behandlingen af det punkt, som er behandlet fortroligt. Kun en eventuel afgørelse kan nævnes i protokollen.

4.   Uden at det berører de gældende bestemmelser om brud på tavshedspligten generelt, kan medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel i det udvalg, som har indledt proceduren, anmode om at få undersøgt, om der er sket brud på tavshedspligten. Denne anmodning kan opføres på dagsordenen for det næste udvalgsmøde. Udvalget kan med et flertal af sine medlemmer beslutte at forelægge formanden sagen til yderligere behandling, jf. artikel 10 og 176.

Denne artikel finder anvendelse i det omfang, de gældende retlige rammer vedrørende behandling af fortrolige oplysninger giver mulighed for at konsultere de fortrolige oplysninger i et møde for lukkede døre uden for sikrede faciliteter.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik