Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VIII : VALIOKUNNAT JA VALTUUSKUNNAT
LUKU 1 : VALIOKUNNAT

222 artikla : Kansalaisaloitteita koskevat julkiset kuulemiset ja keskustelut

1.   Kun komissio on julkaissut kansalaisaloitteen tarkoitukseen varatussa rekisterissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 (1) 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, parlamentin puhemies valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta

(a)   antaa liitteen VI nojalla asiasisällöstä vastaavan valiokunnan tehtäväksi järjestää asetuksen (EU) N:o 211/2011 11 artiklassa tarkoitettu julkinen kuuleminen; vetoomuksista vastaava valiokunta osallistuu automaattisesti yhteistyöhön työjärjestyksen 57 artiklan mukaisesti,

(b)   voi siinä tapauksessa, että kaksi tai useampi tarkoitukseen varatussa rekisterissä asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti julkaistua kansalaisaloitetta koskee samankaltaista aihetta, järjestäjiä kuultuaan päättää, että järjestetään yhteinen julkinen kuuleminen, jossa kaikkia asiaan liittyviä kansalaisaloitteita käsitellään tasapuolisesti.

2.   Asiasisällöstä vastaava valiokunta

(a)   tutkii, onko komissio vastaanottanut järjestäjät asianmukaisella tasolla asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

(b)   varmistaa tarvittaessa valiokuntien puheenjohtajakokouksen tuella, että komissio osallistuu asianmukaisesti julkisen kuulemisen järjestämiseen ja on siinä edustettuna asianmukaisella tasolla.

3.   Asiasisällöstä vastaavan valiokunnan puheenjohtaja kutsuu julkisen kuulemisen koolle sopivana ajankohtana kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kansalaisaloite on toimitettu komissiolle asetuksen (EU) N:o 211/2011 9 artiklan mukaisesti.

4.   Asiasisällöstä vastaava valiokunta järjestää julkisen kuulemisen Euroopan parlamentissa tarvittaessa yhdessä niiden muiden unionin toimielinten ja elinten kanssa, jotka saattavat haluta osallistua siihen. Se voi kutsua mukaan muita sidosryhmiä.

Asiasisällöstä vastaava valiokunta kutsuu järjestäjiä edustavan ryhmän, johon kuuluu ainakin yksi asetuksen (EU) N:o 211/2011 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista yhteyshenkilöistä, esittelemään aloitteen kuulemistilaisuudessa.

5.   Puhemiehistö hyväksyy komission kanssa sovittujen järjestelyjen mukaisesti säännöt aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

6.   Parlamentin puhemies voi siirtää tämän artiklan mukaiset valtuutensa varapuhemiehelle ja valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja jonkun muun valiokunnan puheenjohtajalle.

7.   Jos 57 tai 58 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät, niiden määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin myös muissa valiokunnissa. Myös 210 ja 211 artiklaa sovelletaan.

Julkisiin kuulemisiin kansalaisaloitteista ei sovelleta 25 artiklan 9 kohtaa.

8.   Parlamentti keskustelee kansalaisaloitteista, jotka on julkaistu asiaa koskevassa rekisterissä asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, julkista kuulemista seuraavalla istuntojaksolla ja päättää ottaessaan keskustelun esityslistalle, esittääkö se keskustelun päätteeksi päätöslauselman vai ei. Keskustelun päätteeksi ei esitetä päätöslauselmaa, jos samaa tai samankaltaista aihetta koskeva mietintö on määrä käsitellä samalla tai seuraavalla istuntojaksolla, ellei puhemies poikkeuksellisin perustein ehdota toisin. Jos parlamentti päättää esittää keskustelun päätteeksi päätöslauselman, asiasisällöstä vastaava valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen. Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 132 artiklan 3–8 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

9.   Sen jälkeen kun komissio on antanut tiedonannon, jossa se esittää oikeudelliset ja poliittiset johtopäätöksensä tietystä kansalaisaloitteesta, parlamentti arvioi komission tämän tiedonannon johdosta toteuttamia toimia. Siinä tapauksessa, että komissio ei anna asianmukaista ehdotusta kansalaisaloitteesta, asiasisällöstä vastaava valiokunta voi järjestää kuulemisen kansalaisaloitteen järjestäjien kanssa Lisäksi parlamentti voi päättää, käydäänkö asiasta täysistuntokeskustelu ja esittääkö se keskustelun päätteeksi päätöslauselman. Edellä 8 kohdassa määrättyä menettelyä sovelletaan soveltuvin osin. Parlamentti voi myös päättää käyttää sille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklassa annettua oikeutta ja käynnistää työjärjestyksen 47 artiklan mukaisen menettelyn.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kansalaisaloitteesta (EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1).
Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö