Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 222 : Verejné vypočutia a rozpravy o iniciatívach občanov

1.   Po tom, ako Komisia uverejní iniciatívu občanov v príslušnom registri podľa článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 (1), predseda Parlamentu na návrh predsedu Konferencie predsedov výborov:

(a)   poverí výbor zodpovedný za danú problematiku v súlade s prílohou VI zorganizovaním verejného vypočutia stanoveného v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 211/2011; výbor zodpovedný za petície sa automaticky pridruží podľa článku 57 tohto rokovacieho poriadku;

(b)   ak majú dve alebo viaceré iniciatívy občanov uverejnené v príslušnom registri podľa článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 211/2011 podobný predmet, po porade s organizátormi môže rozhodnúť o tom, že sa zorganizuje spoločné verejné vypočutie, na ktorom sa v rovnakej miere prerokujú všetky predmetné iniciatívy občanov.

2.   Výbor, v ktorého pôsobnosti je daná problematika:

(a)   preskúma, či Komisia prijala organizátorov na primeranej úrovni v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 211/2011;

(b)   v prípade potreby za pomoci Konferencie predsedov výborov zabezpečí, aby sa Komisia riadne podieľala na organizácii verejného vypočutia a bola na ňom zastúpená na primeranej úrovni.

3.   Predseda výboru, v ktorého pôsobnosti je daná problematika, zvolá verejné vypočutie vo vhodnom termíne do troch mesiacov od predloženia iniciatívy Komisii podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.

4.   Verejné vypočutie v Parlamente organizuje výbor, v ktorého pôsobnosti je daná problematika, v prípade potreby spoločne s inými inštitúciami a orgánmi Únie, ktoré sa ho chcú zúčastniť. K účasti môže prizvať ďalšie zainteresované strany.

Výbor, v ktorého pôsobnosti je daná problematika, pozve reprezentatívnu skupinu organizátorov vrátane aspoň jednej z kontaktných osôb, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 211/2011, aby iniciatívu na vypočutí prezentovali.

5.   Predsedníctvo v súlade s dojednaniami dohodnutými s Komisiou prijme pravidlá týkajúce sa náhrady vzniknutých nákladov.

6.   Predseda Parlamentu a predseda Konferencie predsedov výborov môžu delegovať svoje právomoci podľa tohto článku na podpredsedu Parlamentu a predsedu iného výboru.

7.   Ak sú splnené podmienky stanovené v článku 57 alebo 58, tieto ustanovenia sa primerane vzťahujú aj na ďalšie výbory. Uplatňujú sa aj články 210 a 211.

Na verejné vypočutia o iniciatívach občanov sa nevzťahuje článok 25 ods. 9.

8.   Parlament usporiada rozpravu o iniciatíve občanov uverejnenej v príslušnom registri podľa článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 211/2011 na plenárnej schôdzi, ktorá nasleduje po verejnom vypočutí, a pri zaraďovaní rozpravy do svojho programu rozhodne o tom, či rozpravu ukončí prijatím uznesenia. Parlament neukončí rozpravu prijatím uznesenia, ak je správa o rovnakej alebo podobnej záležitosti na programe tej istej alebo nasledujúcej plenárnej schôdze, pokiaľ predseda Parlamentu z výnimočných dôvodov nenavrhne inak. Ak Parlament rozhodne o ukončení rozpravy prijatím uznesenia, môže výbor, v ktorého pôsobnosti je daná problematika, alebo politická skupina či poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, predložiť návrh uznesenia. Primerane sa uplatní článok 132 ods. 3 až 8 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.

9.   V nadväznosti na oznámenie Komisie, v ktorom sa stanovujú jej právne a politické závery týkajúce sa konkrétnej iniciatívy občanov, Parlament posúdi opatrenia, ktoré Komisia prijala v dôsledku tohto oznámenia. Ak Komisia nepredloží vhodný návrh na základe iniciatívy občanov, výbor, v ktorého pôsobnosti je daná problematika, môže zorganizovať vypočutie na základe konzultácie s organizátormi iniciatívy občanov. Parlament môže okrem toho rozhodnúť, či uskutoční rozpravu v pléne a či túto rozpravu ukončí prijatím uznesenia. Postup uvedený v odseku 8 sa uplatní primerane. Parlament môže tiež rozhodnúť, že uplatní právo, ktoré mu udeľuje článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čím aktivuje postup stanovený v článku 47 rokovacieho poriadku.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1).
Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia