Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 222 : Offentliga utfrågningar och debatter om medborgarinitiativ

1.   När kommissionen i det för detta ändamål avsedda registret har offentliggjort ett medborgarinitiativ i enlighet med artikel 10.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 (1) ska talmannen på förslag från utskottsordförandekonferensens ordförande

(a)   uppdra åt det utskott som är ansvarigt för ämnet enligt bilaga VI att anordna den offentliga utfrågning som föreskrivs i artikel 11 i förordning (EU) nr 211/2011; utskottet med ansvar för framställningar ska automatiskt associeras enligt artikel 57 i arbetsordningen,

(b)   kunna besluta, efter att ha samrått med initiativens organisatörer, när två eller flera europeiska medborgarinitiativ som offentliggjorts i det för detta ändamål avsedda registret enligt artikel 10.1 a i förordning (EU) nr 211/2011 gäller liknande ämnen, att en gemensam offentlig utfrågning ska anordnas där samtliga berörda medborgarinitiativ ska behandlas utifrån likvärdiga förutsättningar.

2.   Det  utskott som är ansvarigt för ämnet ska

(a)   undersöka om organisatörerna har tagits emot av kommissionen på lämplig nivå i enlighet med artikel 10.1 b i förordning (EU) nr 211/2011,

(b)   se till, vid behov med hjälp av utskottsordförandekonferensen, att kommissionen vederbörligen deltar i anordnandet av den offentliga utfrågningen och att den företräds på lämplig nivå vid utfrågningen.

3.   Ordföranden för det utskott som är ansvarigt för ämnet ska kalla till den offentliga utfrågningen vid ett lämpligt datum inom tre månader efter det att medborgarinitiativet ingetts till kommissionen, enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 211/2011.

4.   Det utskott som är ansvarigt för ämnet ska anordna den offentliga utfrågningen i Europaparlamentet, om lämpligt tillsammans med övriga unionsinstitutioner och unionsorgan som önskar delta. Det ansvariga utskottet får bjuda in andra berörda parter.

Det utskott som är ansvarigt för ämnet ska bjuda in en representativ grupp av organisatörer, i vilken minst en av de kontaktpersoner som avses i artikel 3.2 andra stycket i förordning (EU) nr 211/2011 ska ingå, för att presentera initiativet vid utfrågningen.

5.   Presidiet ska i enlighet med de arrangemang som överenskommits med kommissionen anta regler om ersättning för uppkomna kostnader.

6.   Talmannen och utskottsordförandekonferensens ordförande får delegera sina befogenheter enligt den här artikeln till en vice talman respektive en utskottsordförande.

7.   Om villkoren i artikel 57 eller 58 i arbetsordningen är uppfyllda ska dessa bestämmelser även tillämpas i tillämpliga delar för andra utskott. Artiklarna 210 och 211 i arbetsordningen ska också tillämpas.

Artikel 25.9 i arbetsordningen ska inte tillämpas på offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ.

8.   Parlamentet ska under en sammanträdesperiod efter den offentliga utfrågningen hålla en debatt om medborgarinitiativ som offentliggjorts i det för detta ändamål avsedda registret enligt artikel 10.1 a i förordning (EU) nr 211/2011, och ska när det för upp debatten på sin föredragningslista besluta huruvida debatten ska avslutas med att en resolution antas. Om inte talmannen på grund av särskilda omständigheter beslutar annorlunda, ska debatten inte avslutas med att en resolution antas när ett betänkande om samma eller ett liknande ämne ska tas upp under samma eller nästkommande sammanträdesperiod. Om kammaren beslutar att en debatt ska avslutas med antagandet av en resolution får det utskott som är ansvarigt för ärendet, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet lägga fram ett resolutionsförslag. Artikel 132.3–132.8 om framläggande av och omröstning om resolutionsförslag ska tillämpas i tillämpliga delar.

9.   Till följd av ett kommissionsmeddelande med rättsliga och politiska slutsatser avseende ett specifikt medborgarinitiativ ska parlamentet bedöma de åtgärder som kommissionen har vidtagit med anledning av meddelandet i fråga. Om kommissionen underlåter att lägga fram ett lämpligt förslag om medborgarinitiativet får det utskott som är ansvarigt för ämnet i samråd med organisatörerna av medborgarinitiativet anordna en utfrågning. Parlamentet får också fatta beslut om huruvida det ska hållas en debatt i kammaren och huruvida debatten ska avslutas med att en resolution antas. Det förfarande som anges i punkt 8 ska tillämpas i tillämpliga delar. Parlamentet får också besluta att utöva sin rätt enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och därmed aktivera det förfarande som fastställs i artikel 47.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, 11.3.2011, s. 1).
Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy