Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 2 : INTERPARLAMENTARISKE DELEGATIONER

Artikel 223 : Nedsættelse af interparlamentariske delegationer og disses opgaver

1.   Efter forslag fra Formandskonferencen nedsætter Parlamentet stående interparlamentariske delegationer og fastlægger deres karakter og medlemstal på grundlag af deres opgaver. Delegationernes medlemmer udpeges af de politiske grupper og løsgængerne under den første eller anden mødeperiode efter nyvalg til Parlamentet for hele valgperioden.

2.   De politiske grupper sikrer, at der så vidt muligt tages hensyn til en rimelig repræsentation af medlemsstater, politiske retninger og køn. Ingen delegation må have en sammensætning, der gør, at mere end en tredjedel af medlemmerne har samme nationalitet. Artikel 209 finder tilsvarende anvendelse.

3.   Konstitueringen af delegationernes formandskaber sker efter den procedure, der er fastlagt for de stående udvalg, jf. artikel 213.

4.   De enkelte delegationers almindelige beføjelser fastsættes af Parlamentet. Parlamentet kan til enhver tid vedtage udvidelser eller indskrænkninger af disse beføjelser.

5.   Gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes virksomhed vedtages af Formandskonferencen efter forslag fra Delegationsformandskonferencen.

6.   Delegationsformanden aflægger regelmæssigt beretning om delegationens virksomhed til det udvalg, der er kompetent med hensyn til udenrigsanliggender.

7.   Formanden for en delegation skal have mulighed for at blive hørt af et udvalg, når der på dagsordenen er opført et punkt, der berører den pågældende delegations ansvarsområde. Dette gælder ligeledes for formanden eller ordføreren for det pågældende udvalg i forbindelse med delegationsmøder.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik