Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 2 : MEDZIPARLAMENTNÉ DELEGÁCIE

Článok 223 : Zriaďovanie medziparlamentných delegácií a ich pôsobnosť

1.    Na návrh Konferencie predsedov Parlament zriaďuje stále medziparlamentné delegácie a so zreteľom na ich pôsobnosť rozhoduje o ich forme a počte členov. Členov vymenúvajú politické skupiny a nezaradení poslanci na prvej alebo druhej plenárnej schôdzi novozvoleného Parlamentu na celé volebné obdobie.

2.   Politické skupiny podľa možnosti zabezpečia, aby boli spravodlivo zastúpené členské štáty, politické názory a muži a ženy. Delegácia nesmie mať viac ako tretinu členov rovnakej štátnej príslušnosti. Článok 209 sa uplatňuje primerane.

3.   Predsedníctvo delegácií sa zriadi v súlade s postupom, ktorý je stanovený pre stále výbory v článku 213.

4.   Parlament vymedzí všeobecnú pôsobnosť jednotlivých delegácií. Kedykoľvek môže rozhodnúť, že túto pôsobnosť rozšíri alebo zúži.

5.   Vykonávacie ustanovenia, ktoré sú potrebné na to, aby mohli delegácie vykonávať svoju činnosť, prijme Konferencia predsedov na návrh Konferencie predsedov delegácií.

6.   Predseda delegácie pravidelne informuje výbor zodpovedný za zahraničné veci o činnosti delegácie.

7.   Predsedovi delegácie sa poskytne možnosť vystúpiť pred výborom, keď je na programe bod, ktorý sa týka oblasti pôsobnosti delegácie. To isté sa uplatňuje na predsedu alebo spravodajcu tohto výboru v prípade schôdzí delegácie.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia