Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 2 :  INTERPARLAMENTARISKA DELEGATIONER

Artikel 223 : Tillsättning av interparlamentariska delegationer och delegationernas uppgifter

1.   På talmanskonferensens förslag ska parlamentet tillsätta ständiga interparlamentariska delegationer samt besluta om deras utformning och antalet ledamöter med hänsyn till delegationernas uppgifter. Ledamöter i delegationerna ska utses av de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna för hela valperioden vid den första eller andra sammanträdesperioden efter nyval till parlamentet.

2.   De politiska grupperna ska så långt det är möjligt säkerställa en rättvis fördelning av medlemsstater, politiska åsiktsriktningar och kvinnor och män. Det ska inte vara tillåtet att mer än en tredjedel av en delegations ledamöter är av samma nationalitet. Artikel 209 ska tillämpas i tillämpliga delar.

3.   Sammansättningen av delegationernas presidier ska fastställas i enlighet med det förfarande som gäller för de ständiga utskotten enligt artikel 213.

4.   Kammaren ska fastställa de enskilda delegationernas allmänna befogenheter. Den får när som helst besluta att utvidga eller inskränka dessa befogenheter.

5.   De genomförandebestämmelser som krävs för att delegationerna ska kunna utföra sitt arbete ska antas av talmanskonferensen på förslag av delegationsordförandekonferensen.

6.   Delegationsordföranden ska regelbundet rapportera om delegationens verksamhet till utskottet med ansvar för utrikesfrågor.

7.   När en punkt på föredragningslistan rör en delegations ansvarsområde, ska ordföranden för delegationen ges möjlighet att höras av ett utskott. Detsamma ska gälla för utskottets ordförande eller föredragande vid en delegations sammanträden.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy