Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT IX : ANDRAGENDER

Artikel 227 : Behandling af andragender

1.   Andragender, der opfylder betingelserne for behandling, behandles af  udvalget for andragender som led i dets normale aktiviteter, enten ved drøftelse på et ordinært møde eller ved en skriftlig procedure. Andragerne kan indbydes til at deltage i udvalgets møder, hvis deres andragende skal drøftes, eller de kan anmode om at måtte være til stede. Andragerne gives taleret efter formandens skøn.

2.   Udvalget kan vedtage at forelægge Parlamentet et kortfattet forslag til beslutning om et andragende, som opfylder betingelserne for behandling, forudsat at Udvalgsformandskonferencen underrettes på forhånd, og at Formandskonferencen ikke gør indsigelse. Sådanne forslag til beslutning sættes på dagsordenen for den mødeperiode, der afholdes højst otte uger efter, at disse forslag til beslutning er vedtaget i udvalget. Parlamentet træffer afgørelse om forslaget ved en enkelt afstemning. Formandskonferencen kan foreslå at anvende artikel 160, idet disse forslag til beslutning i modsat fald vedtages uden forhandling.

3.   Agter udvalget at udarbejde en initiativbetænkning, jf. artikel 54, stk. 1, om et andragende, der opfylder betingelserne for behandling, og vedrører betænkningen navnlig anvendelse eller fortolkning af EU-retten eller foreslåede ændringer af gældende ret, associeres det for det pågældende sagsområde kompetente udvalg i henhold til artikel 56 og 57. Udvalget accepterer uden afstemning de forslag vedrørende dele af beslutningsforslaget, der er modtaget fra det for det pågældende sagsområde kompetente udvalg, hvis disse forslag vedrører anvendelse eller fortolkning af EU-retten eller ændringer af gældende ret. Accepterer udvalget ikke sådanne forslag, kan det kompetente udvalg indgive dem direkte til behandling på plenarmødet.

4.   Underskrivere kan tilslutte sig, støtte eller tilbagekalde deres støtte til et andragende, der opfylder betingelserne for behandling, på portalen for andragender. Denne portal vil blive stillet til rådighed på Parlamentets websted.

5.   Udvalget kan anmode Kommissionen om at bistå sig, f.eks. med oplysninger om anvendelsen eller overholdelsen af EU-retten og ved at fremlægge alle oplysninger og dokumenter, der vedrører det spørgsmål, der er genstand for andragendet. Repræsentanter for Kommissionen indbydes til at deltage i udvalgets møder.

6.   Udvalget kan anmode formanden om at fremsende sin udtalelse eller henstilling til Kommissionen, Rådet eller den berørte myndighed i en medlemsstat med henblik på handling eller svar.

7.   Udvalget underretter årligt Parlamentet om resultatet af sit arbejde og i givet fald om de foranstaltninger, som Rådet eller Kommissionen har truffet med hensyn til de andragender, som Parlamentet har fremsendt til dem.

Når behandlingen af et andragende, der opfylder betingelserne for behandling, er tilendebragt, erklæres den ved afgørelse i udvalget for afsluttet.

8.   Andragerne underrettes om alle relevante afgørelser, udvalget har truffet, og om begrundelsen herfor.

9.   Behandlingen af et andragende kan genoptages ved afgørelse i udvalget, hvis det er blevet gjort opmærksom på relevante nye forhold i forbindelse med andragendet, og andrageren anmoder herom.

10.   Udvalget vedtager med et flertal af sine medlemmer retningslinjer for behandling af andragender i overensstemmelse med denne forretningsorden.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik