Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV IX : PETICIJE

Člen 227 : Obravnava peticij

1.   Dopustnost peticije obravnava odbor, pristojen za peticije, med opravljanjem svojih običajnih dejavnosti, bodisi med razpravo na redni seji bodisi s pisnim postopkom. Predlagatelji peticije so lahko vabljeni na seje odbora, če se razpravlja o njihovi peticiji, ali lahko zahtevajo, da so prisotni. Predsednik odbora po svoji presoji da besedo predlagateljem peticije.

2.   Odbor se lahko odloči, da glede dopustne peticije Parlamentu predloži kratek predlog resolucije pod pogojem, da je konferenca predsednikov odborov o tem predhodno obveščena in da konferenca predsednikov temu ne ugovarja. Ti predlogi resolucije se uvrstijo na osnutek dnevnega reda delnega zasedanja, ki je najpozneje osem tednov po sprejetju teh predlogov resolucij v odboru. O njih se glasuje z enim samim glasovanjem. Konferenca predsednikov lahko predlaga uporabo člena 160, če ne, se sprejmejo brez razprave.

3.   Kadar namerava odbor glede dopustne peticije v skladu s členom 54(1) pripraviti samoiniciativno poročilo, ki obravnava zlasti uporabo ali razlago prava Unije ali predlagane spremembe obstoječega prava, se v skladu s členom 56 in členom 57 pridruži vsebinsko pristojni odbor. Odbor brez glasovanja sprejme predloge za dele predloga resolucije, ki jih je prejel od vsebinsko pristojnega odbora , kadar ti predlogi obravnavajo uporabo ali razlago prava Unije ali spremembe obstoječega prava. Če odbor ne sprejme teh predlogov, jih vsebinsko pristojni odbor lahko vloži neposredno na plenarnem zasedanju.

4.   Podpisniki lahko izrazijo ali umaknejo svojo podporo dopustni peticiji na portalu za peticije. Ta portal se da na voljo na spletišču Parlamenta.

5.   Odbor lahko prosi Komisijo, da mu pomaga, še posebej v zvezi s podrobnostmi glede uporabe prava Unije in skladnosti z njim ter pri posredovanju vseh informacij in dokumentov, povezanih s peticijo. Predstavniki Komisije so vabljeni, da se udeležijo sej odbora.

6.   Odbor lahko prosi predsednika, da njegovo mnenje ali priporočilo posreduje Komisiji, Svetu ali ustreznemu organu države članice za ukrepanje ali odgovor.

7.   Odbor vsako leto poroča Parlamentu o izidu svojih razprav in po potrebi o ukrepih, ki jih sprejme Svet ali Komisija v zvezi s peticijami, ki jima jih je posredoval Parlament.

Ko je obravnava dopustne peticije končana, se s sklepom odbora naznani, da je peticija zaključena.

8.   Predlagatelja peticije se obvesti o vseh ustreznih odločitvah odbora in razlogih zanje.

9.   Odbor lahko sklene, da bo peticijo ponovno obravnaval, če je bil v zvezi z njo opozorjen na pomembna nova dejstva in če tako zahteva predlagatelj peticije.

10.   Odbor z večino glasov svojih članov sprejme smernice za obravnavanje peticij v skladu s tem poslovnikom.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov