Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA IX : PETICE

Článek 228 : Vyšetřovací mise

1.   Při prošetřování petic, zjišťování skutečností a hledání řešení může výbor uskutečnit vyšetřovací misi do členského státu nebo do oblasti, jichž se přípustné petice, které již byly projednány ve výboru, týkají. Tyto mise se zpravidla týkají záležitostí, které byly předmětem několika petic. Použijí se pravidla předsednictva, kterými se řídí delegace výborů v rámci Evropské unie.

2.   Členy mise nesmějí být poslanci zvolení v cílovém členském státě. Tito poslanci se mohou účastnit vyšetřovací mise ex officio.

3.   Po každé misi vypracují oficiální členové delegace zprávu o misi. Vypracovávání zprávy koordinuje vedoucí delegace, který usiluje o dosažení shody mezi oficiálními členy delegace ohledně jejího obsahu za rovných podmínek. Nedospěje-li se ke shodě, uvedou se ve zprávě o misi odlišná stanoviska.

Členové, kteří se delegace zúčastnili ex officio, se na přípravě zprávy nepodílí.

4.   Zpráva o misi se spolu s případnými doporučeními předloží výboru. Členové výboru mohou předkládat pozměňující návrhy k doporučením, nikoli však k těm částem zprávy, které se týkají skutečností, jež delegace zjistila.

Výbor nejdříve hlasuje o případných pozměňovacích návrzích k doporučením a poté o zprávě o misi jako celku.

Pokud je zpráva o misi přijata, je pro informaci předána předsedovi Parlamentu.

Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí