Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ IX : ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 228 : Διερευνητικές επισκέψεις

1.   Για την διερεύνηση των αναφορών ή για τη διαπίστωση γεγονότων ή για την αναζήτηση λύσεων, η επιτροπή μπορεί να οργανώνει διερευνητικές επισκέψεις στο κράτος μέλος ή στην περιοχή που αφορά οποιαδήποτε αναφορά έχει κριθεί παραδεκτή και έχει ήδη συζητηθεί στην επιτροπή. Κατά γενικό κανόνα, οι διερευνητικές επισκέψεις καλύπτουν ζητήματα που εγείρουν περισσότερες της μίας αναφορές. Εφαρμόζονται οι κανόνες του Προεδρείου σχετικά με τις αντιπροσωπείες επιτροπών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Βουλευτές που εκλέγονται στο κράτος μέλος προορισμού δεν συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία. Μπορεί να τους επιτραπεί να συνοδεύσουν την αντιπροσωπεία στην διερευνητική επίσκεψη ex officio.

3.   Μετά από κάθε επίσκεψη, συντάσσεται από τα επίσημα μέλη της αντιπροσωπείας έκθεση αποστολής. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας συντονίζει την σύνταξη της έκθεσης και επιδιώκει την συναίνεση επί του περιεχομένου της έκθεσης μεταξύ των επισήμων μελών της αντιπροσωπείας σε ισότιμη βάση. Όταν η επίτευξη συναίνεσης δεν είναι δυνατή, η έκθεση αποστολής οφείλει να εκθέτει τις αποκλίνουσες διαπιστώσεις.

Βουλευτές που συμμετέχουν ex officio στην αντιπροσωπεία δεν λαμβάνουν μέρος στην σύνταξη της έκθεσης.

4.   Η έκθεση αποστολής, με τις συστάσεις που ενδεχομένως περιέχει, υποβάλλεται στην επιτροπή. Οι βουλευτές μπορούν να καταθέτουν τροπολογίες επί των συστάσεων αλλά όχι επί των τμημάτων της έκθεσης που αφορούν τα πραγματικά γεγονότα που διαπίστωσε η αντιπροσωπεία.

Η επιτροπή ψηφίζει πρώτα επί των τροπολογιών επί των συστάσεων, αν υπάρχουν, και στη συνέχεια επί της έκθεσης αποστολής συνολικά.

Εφόσον η έκθεση αποστολής εγκριθεί, διαβιβάζεται στον Πρόεδρο προς ενημέρωση.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου