Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Nollaig, 2019
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL IX : ACHAINÍOCHA

Riail 228 : Cuairteanna faisnéise

1.   Le linn achainíocha a imscrúdú, fíorais a shuíomh nó réitigh a lorg, féadfaidh an coiste cuairteanna faisnéise a eagrú chuig an mBallstát nó chuig an réigiún lena mbaineann achainíocha inghlactha a ndearnadh díospóireacht orthu sa choiste cheana. Mar riail ghinearálta, clúdóidh cuairteanna faisnéise saincheisteanna a ardaíodh i roinnt achainíocha. Beidh feidhm ag Rialacha an Bhiúró lena rialaítear toscaireachtaí coiste laistigh den Aontas Eorpach.

2.   Ní bheidh Feisirí, ar toghadh sa Bhallstát cinn scríbe iad, páirteach sa toscaireacht. Féadfar cead a thabhairt dóibh an toscaireacht atá ar chuairt faisnéise a thionlacan i gcáil ex officio.

3.   Tar éis gach cuairte, déanfaidh comhaltaí oifigiúla na toscaireachta tuarascáil mhisin a dhréachtú. Déanfaidh Ceann na toscaireachta comhordú ar dhréachtú na tuarascála agus féachfaidh le comhthoil a lorg i measc na gcomhaltaí oifigiúla ar bhonn cothrom maidir lena bhfuil le cur sa tuarascáil. D'éagmais comhthola den sórt sin, déanfar na measúnuithe eisréimneacha a leagan amach sa tuarascáil.

Ní bheidh comhaltaí atá ag glacadh páirt sa toscaireacht ar bhonn ex officio páirteach i ndréachtú na tuarascála.

4.   Déanfar an tuarascáil mhisin, lena n-áirítear moltaí féideartha, a chur faoi bhráid an choiste. Féadfaidh comhaltaí leasuithe maidir leis na moltaí a chur síos, ach ní fhéadfaidh siad leasuithe a chur síos maidir leis na fíorais a bheidh suite ag an toscaireacht.

Ar dtús, vótálfaidh an coiste ar na leasuithe ar na moltaí, más ann dóibh, ansin vótálfaidh sé ar an tuarascáil mhisin ina hiomláine.

Má fhormheastar an tuarascáil mhisin, déanfar í a chur ar aghaidh mar eolas chuig an Uachtarán.

An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais