Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA IX : PETÍCIE

Článok 228 : Návštevy na účely zistenia potrebných skutočností

1.   Výbor môže pri vyšetrovaní petície, zisťovaní skutočností alebo hľadaní riešenia na účely zistenia potrebných skutočností organizovať návštevy členského štátu alebo regiónu, ktorého sa týka prípustná petícia, o ktorej sa už vo výbore diskutovalo. Vo všeobecnosti sa návštevy na účely zistenia potrebných skutočností týkajú tém, ktoré sa nastolili vo viacerých petíciách. Uplatnia sa predpisy Predsedníctva, ktorými sa upravuje činnosť delegácií výboru v rámci Európskej únie.

2.   Poslanci zvolení v členskom štáte určenia nesmú byť členmi delegácie. Možno im však povoliť sprevádzať  návštevu delegácie na účely zistenia potrebných skutočností v pôsobnosti ex officio.

3.   Oficiálni členovia delegácie po každej návšteve vypracujú správu zo služobnej cesty. Vedúci delegácie koordinuje vypracovanie správy a usiluje sa o získanie konsenzu o jej obsahu medzi oficiálnymi členmi za rovnakých podmienok. Ak sa tento konsenzus nedosiahne, správa zo služobnej cesty musí obsahovať rozličné hodnotenia.

Členovia, ktorí boli súčasťou delegácie v pôsobnosti ex officio, sa nepodieľajú na vypracovaní správy.

4.   Správa zo služobnej cesty vrátane možných odporúčaní sa predloží výboru. Poslanci môžu predkladať pozmeňujúce návrhy k odporúčaniam, ale nie k tým častiam správy, ktoré sa týkajú skutočností, ktoré delegácia zistila.

Výbor hlasuje najprv o prípadných pozmeňujúcich návrhoch k  odporúčaniam a potom o správe zo služobnej cesty ako o celku.

Schválená správa zo služobnej cesty sa zasiela pre informáciu predsedovi Parlamentu.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia