Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING IX : FRAMSTÄLLNINGAR

Artikel 228 : Undersökningsresor

1.   I samband med behandlingen av framställningar eller för att utreda sakförhållanden eller finna lösningar får utskottet anordna undersökningsresor till den medlemsstat eller region som berörs av tillåtliga framställningar som redan diskuterats i utskottet. Som en allmän regel ska undersökningsresorna omfatta frågor som tagits upp i ett antal framställningar. Presidiets regler för utskottens delegationsresor inom Europeiska unionen ska tillämpas.

2.   Ledamöter som valts i destinationsmedlemsstaten får inte utgöra del av delegationen. De får dock ges tillåtelse att följa med på delegationsresan på eget initiativ.

3.   Efter varje resa ska en uppdragsrapport utarbetas av de officiella delegationsmedlemmarna. Delegationschefen ska samordna utarbetandet av rapporten och verka för enighet med avseende på dess innehåll bland samtliga officiella delegationsmedlemmar, på lika villkor. I avsaknad av enighet ska de olika bedömningarna framgå av rapporten.

Ledamöter som följer med på delegationsresan på eget initiativ får inte delta i utarbetandet av rapporten.

4.   Uppdragsrapporten, inklusive eventuella rekommendationer, ska läggas fram för utskottet. Ledamöterna får inge ändringsförslag till rekommendationerna men inte till de delar av rapporten som avser de sakförhållanden som delegationen fastställt.

Utskottet ska först rösta om ändringsförslag till eventuella rekommendationer och därefter om uppdragsrapporten i dess helhet.

Uppdragsrapporten ska, om den godkänts, översändas till talmannen för kännedom.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy