Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA IX : PETÍCIE

Článok 230 : Iniciatíva občanov

1.   Keď je Parlament informovaný o tom, že Komisia bola vyzvaná, aby predložila návrh právneho aktu podľa článku 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a v súlade s nariadením (EÚ) č. 211/2011, výbor, v ktorého pôsobnosti sú petície, overí, či to môže ovplyvniť jeho činnosť, a v prípade potreby o tom informuje tých predkladateľov petícií, ktorí predložili petície týkajúce sa súvisiacich záležitostí.

2.   Návrhy iniciatív občanov zaregistrované v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 211/2011, ktoré sa však nemôžu predložiť Komisii v súlade s článkom 9 uvedeného nariadenia, pretože sa nedodržali všetky stanovené príslušné postupy a podmienky, môže preskúmať výbor, v ktorého pôsobnosti sú petície, ak sa domnieva, že preskúmanie je vhodné. Články 226, 227, 228 a 229 tohto rokovacieho poriadku sa uplatňujú primerane.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia