Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING X : OMBUDSMAN

Artikel 231 : Val av ombudsmannen

1.   Vid början av varje valperiod eller om ombudsmannen avlider, avgår eller avsätts ska talmannen begära nomineringar till ämbetet som ombudsman samt fastställa en tidsfrist för ingivandet av dessa nomineringar. Denna begäran ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Nomineringar måste ha stöd av minst 40 av parlamentets ledamöter som ska komma från minst två medlemsstater.

Varje ledamot får endast stödja en nominering.

Nomineringarna ska innehålla alla de handlingar som krävs för att styrka att kandidaten uppfyller de villkor som fastställs i artikel 6.2 i Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom (1).

3.   Nomineringarna ska vidarebefordras till ansvarigt utskott. En fullständig förteckning över de ledamöter som gett sitt stöd till kandidaterna ska offentliggöras utan onödiga dröjsmål.

4.   Det ansvariga utskottet får begära att höra kandidaterna. Utfrågningarna ska vara öppna för parlamentets ledamöter.

5.   En alfabetisk förteckning över godkända nomineringar föreläggs sedan parlamentet för omröstning.

6.   Ombudsmannen ska väljas med en majoritet av de avgivna rösterna.

Om ingen kandidat har valts efter de två första valomgångarna, får endast de två kandidater som erhöll flest antal röster vid andra valomgången kvarstå som kandidater.

Vid lika röstetal ges företräde åt den äldsta kandidaten.

7.   Talmannen ska innan omröstningen inleds försäkra sig om att minst hälften av parlamentets ledamöter är närvarande.

8.   Ombudsmannen ska, såvida han eller hon inte avsätts eller avlider, utföra sina uppgifter till dess att en efterträdare övertar ämbetet.

(1) Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15).
Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy