Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT XII : BEFØJELSER MED HENSYN TIL EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE

Artikel 235 : Beføjelser med hensyn til europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (1)

1.   Såfremt Parlamentet i overensstemmelse med artikel 65, stk. 1, i finansforordningen  beslutter at forbeholde sig ret til at godkende udgifter, handler det ved hjælp af sit Præsidium.

På dette grundlag har Præsidiet beføjelse til at træffe afgørelser i henhold til artikel 17, 18, 24, artikel 27, stk. 3, og artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 (2).

Individuelle afgørelser, der træffes af Præsidiet i medfør af dette stykke, undertegnes af formanden på dets vegne og meddeles ansøgeren eller støttemodtageren i overensstemmelse med artikel 297 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Individuelle afgørelser skal begrundes, jf. artikel 296, stk. 2, i nævnte traktat.

Præsidiet kan når som helst indhente udtalelse fra Formandskonferencen.

2.   Efter anmodning fra 1/4 af Parlamentets medlemmer, som skal repræsentere mindst tre politiske grupper, stemmer Parlamentet om afgørelsen om, i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 at anmode Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde om at kontrollere, om et registreret europæisk politisk parti eller en registreret europæisk politisk fond overholder de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra c), og i artikel 3, stk. 2, litra c), i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

3.   På grundlag af artikel 10, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 kan en gruppe på mindst 50 borgere indgive en begrundet anmodning, hvori Parlamentet opfordres til at anmode om den i stk. 2 omhandlede kontrol. Den begrundede anmodning må ikke indgives eller underskrives af medlemmer. Den skal indeholde solid dokumentation for, at det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond, sagen drejer sig om, ikke opfylder de betingelser, der er omhandlet i stk. 2.

Formanden fremsender veldokumenterede anmodninger fra borgergrupper til det kompetente udvalg med henblik på yderligere behandling.

Efter denne behandling, som bør finde sted inden for fire måneder fra formandens fremsendelse heraf, kan det kompetente udvalg med et flertal af sine medlemmer, der repræsenterer mindst tre politiske grupper, vedtage at fremsætte et forslag om efterkommelse af anmodning og underrette formanden herom.

Gruppen af borgere underrettes om resultatet af udvalgets behandling.

Formanden underretter efter modtagelsen af udvalgets forslag Parlamentet om anmodningen.

Efter denne underretning beslutter Parlamentet med et flertal af de afgivne stemmer, om der skal indgives en sådan anmodning til Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde.

4.   Efter anmodning fra 1/4 af Parlamentets medlemmer, som skal repræsentere mindst tre politiske grupper, stemmer Parlamentet om et forslag til begrundet afgørelse om, i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 at gøre indsigelse mod en afgørelse truffet af Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde om at afregistrere et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen om afgørelsen.

Det kompetente udvalg forelægger et forslag til begrundet afgørelse. Såfremt dette forslag forkastes, betragtes den modsatte afgørelse som vedtaget.

5.   På grundlag af et forslag fra det kompetente udvalg udpeger Formandskonferencen to medlemmer af udvalget af uafhængige fremtrædende personer, jf. artikel 11, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

(1) Artikel 235 finder kun anvendelse på europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde i den i artikel 2, stk. 3 og 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 anvendte betydning.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1).
Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik