Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ XII : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Άρθρο 235 : Αρμοδιότητες σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα (1)

1.   Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επιφυλαχθεί του δικαιώματός του να εγκρίνει δαπάνες, ενεργεί μέσω του Προεδρείου του.

Στη βάση αυτή, το Προεδρείο είναι αρμόδιο να αποφασίζει βάσει των άρθρων 17, 18, 24, 27 παράγραφος 3 και 30 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

Οι μεμονωμένες αποφάσεις που λαμβάνει το Προεδρείο βάσει αυτής της παραγράφου υπογράφονται από τον Πρόεδρο εξ ονόματός του και κοινοποιούνται στον αιτούντα ή στον δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 297 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεμονωμένες αποφάσεις είναι αιτιολογημένες σύμφωνα με το άρθρο 296 παράγραφος 2 της εν λόγω Συνθήκης.

Το Προεδρείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων.

2.   Κατόπιν αιτήματος του ενός τετάρτου των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, το Κοινοβούλιο ψηφίζει σχετικά με την απόφαση να ζητηθεί, βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, από την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα να εξακριβώσει κατά πόσο ένα καταχωρισμένο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα καταχωρισμένο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.

3.   Βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, μια ομάδα τουλάχιστον 50 πολιτών μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα, καλώντας το Κοινοβούλιο να ζητήσει την επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Το εν λόγω αιτιολογημένο αίτημα δεν δρομολογείται ούτε υπογράφεται από βουλευτές. Περιλαμβάνει ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν συμμορφώνεται με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Ο Πρόεδρος διαβιβάζει τα παραδεκτά αιτήματα ομάδων πολιτών στην αρμόδια επιτροπή για περαιτέρω εξέταση.

Μετά την εν λόγω εξέταση, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών μετά την διαβίβαση του Προέδρου, η αρμόδια επιτροπή μπορεί, με πλειοψηφία των μελών της τα οποία εκπροσωπούν τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, να υποβάλει πρόταση για να δοθεί συνέχεια στο αίτημα και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο.

Η ομάδα πολιτών ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της εξέτασης της επιτροπής.

Μετά την παραλαβή της πρότασης της επιτροπής, ο Πρόεδρος γνωστοποιεί το αίτημα στο Κοινοβούλιο.

Μετά τη γνωστοποίηση αυτή, το Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των ψηφισάντων εάν θα υποβάλει ή όχι αίτημα στην Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.

Η επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση αυτών των αιτημάτων ομάδων πολιτών.

4.   Κατόπιν αιτήματος του ενός τετάρτου των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, το Κοινοβούλιο ψηφίζει σχετικά με πρόταση αιτιολογημένης απόφασης να αντιταχθεί, βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, στην απόφαση της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα να διαγράψει την καταχώριση ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος εντός τριών μηνών από την ανακοίνωση της απόφασης.

Η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει πρόταση αιτιολογημένης απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης, θεωρείται εγκριθείσα η αντίθετη απόφαση.

5.   Βάσει πρότασης της αρμόδιας επιτροπής, η Διάσκεψη των Προέδρων διορίζει δύο μέλη της επιτροπής ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.

(1) Το άρθρο 235 εφαρμόζεται μόνο σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1).
Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου