Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA XII : EUROOPAN TASON POLIITTISIA PUOLUEITA JA EUROOPAN TASON POLIITTISIA SÄÄTIÖITÄ KOSKEVA TOIMIVALTA

235 artikla : Euroopan tason poliittisia puolueita ja Euroopan tason poliittisia säätiöitä koskeva toimivalta (1)

1.   Jos parlamentti päättää varainhoitoasetuksen 65 artiklan 1 kohdan mukaisesti varata itselleen oikeuden hyväksyä menoja, se toimii puhemiehistönsä välityksellä. 

Tällä perusteella puhemiehistö on toimivaltainen tekemään päätöksiä asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 (2) 17, 18 ja 24 artiklan, 27 artiklan 3 kohdan ja 30 artiklan nojalla.

Puhemies allekirjoittaa puhemiehistön puolesta sen tämän kohdan perusteella tekemät yksittäiset päätökset, jotka annetaan tiedoksi hakijalle tai edunsaajalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan mukaisesti. Yksittäiset päätökset perustellaan mainitun sopimuksen 296 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

Puhemiehistö voi missä tahansa vaiheessa pyytää puheenjohtajakokoukselta lausuntoa.

2.   Parlamentin jäsenten neljäsosan, joka edustaa vähintään kolmea poliittista ryhmää, pyynnöstä parlamentti äänestää päätöksestä pyytää asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavaa viranomaista tarkistamaan, täyttääkö rekisteröity Euroopan tason poliittinen puolue tai rekisteröity Euroopan tason poliittinen säätiö asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 2 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset.

3.   Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 10 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla vähintään 50 kansalaisesta koostuva ryhmä voi esittää perustellun pyynnön, jossa parlamenttia kehotetaan pyytämään 2 kohdassa mainittua tarkistamista. Jäsenet eivät voi panna aloitetta perustellusta pyynnöstä vireille tai allekirjoittaa sitä. Siihen on sisällyttävä olennaista tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä siitä, että kyseinen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä.

Puhemies toimittaa ne kansalaisten ryhmien esittämät pyynnöt, jotka voidaan ottaa käsiteltäväksi, edelleen asiasta vastaavalle valiokunnalle lähempää tarkastelua varten.

Asiasta vastaavan valiokunnan olisi tarkasteltava pyyntöä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun puhemies on sen sille toimittanut, ja tämän jälkeen se voi vähintään kolmea poliittista ryhmää edustavalla jäsentensä enemmistöllä antaa ehdotuksen jatkotoimista ja ilmoittaa tästä puhemiehelle.

Kansalaisten ryhmälle ilmoitetaan valiokuntatarkastelun lopputuloksesta.

Kun puhemies saa valiokunnan ehdotuksen, hän ilmoittaa pyynnöstä parlamentille.

Ilmoituksen jälkeen parlamentti päättää annettujen äänten enemmistöllä, esitetäänkö pyyntö Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavalle viranomaiselle.

Valiokunta hyväksyy tällaisten kansalaisten ryhmien esittämien pyyntöjen käsittelyä koskevat ohjeet.

4.   Parlamentin jäsenten neljäsosan, joka edustaa vähintään kolmea poliittista ryhmää, pyynnöstä parlamentti äänestää ehdotuksesta perustelluksi päätökseksi vastustaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen päätöstä Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön poistamisesta rekisteristä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi.

Asiasta vastaava valiokunta tekee ehdotuksen perustelluksi päätökseksi. Jos ehdotus hylätään, päinvastainen päätös katsotaan hyväksytyksi.

5.   Puheenjohtajakokous nimittää asiasta vastaavan valiokunnan ehdotuksesta kaksi riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean jäsentä asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(1) 235 artiklaa sovelletaan ainoastaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 2 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja Euroopan tason poliittisiin säätiöihin.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1).
Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö