Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Nollaig, 2019
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL XII : CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ A BHAINEANN LE PÁIRTITHE POLAITIÚLA EORPACHA AGUS FONDÚIREACHTAÍ POLAITIÚLA EORPACHA

Riail 235 : Cumhachtaí agus freagrachtaí a bhaineann le páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha (1)

1.   Más rud é, i gcomhréir le hAirteagal 65(1) den Rialachán Airgeadais, go gcinneann an Pharlaimint an ceart caiteachas a údarú a fhorchoimeád chuici féin, gníomhóidh sí trína Biúró.

Ar an mbonn seo, beidh an Biúró inniúil ar chinntí a ghlacadh faoi Airteagail 17, 18, 24, 27(3) agus 30 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

Déanfaidh an tUachtarán cinntí aonair a ghlacann an Biúró ar bhonn na míre seo a shíniú thar a cheann agus cuirfear an cinneadh in iúl don iarratasóir nó don tairbhí i gcomhréir le hAirteagal 297 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Sonrófar sna cinntí aonair na réasúin is bun leo i gcomhréir leis an dara mír d’Airteagal 296 den Chonradh sin.

Féadfaidh an Biúró, aon tráth, dul i gcomhairle le Comhdháil na nUachtarán.

2.   Ar iarraidh a fháil ón gceathrú cuid de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint, agus ionadaíocht ó thrí ghrúpa pholaitiúla ar a laghad ina measc, déanfaidh an Pharlaimint vótáil ar an gcinneadh a iarraidh, i gcomhréir le hAirteagal 10(3) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh.1141/2014, ar an Údarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus Fondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha a fhíorú an bhfuil nó nach bhfuil páirtí polaitiúil Eorpach atá cláraithe nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach atá cláraithe ag comhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar síos i bpointe (c) d’Airteagal 3(1) agus pointe (c) d’Airteagal 3(2) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.

3.   Ar bhonn na chéad fhomhíre d’Airteagal 10(3) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, féadfaidh grúpa de 50 saoránach ar a laghad iarraidh réasúnaithe a chur isteach ag iarraidh ar an bParlaimint an fíorú a luaitear i mír 2 a iarraidh. Ní dhéanfaidh na Feisirí an iarraidh réasúnaithe sin a sheoladh ná a shíniú. Áireofar inti fianaise fhíorasach shubstaintiúil lena léirítear nach gcomhlíonann an páirtí polaitiúil Eorpach nó an fhondúireacht pholaitiúil Eorpach atá i gceist na coinníollacha dá dtagraítear i mír 2.

Cuirfidh an tUachtarán iarrataí inghlactha ó ghrúpaí de shaoránaigh ar aghaidh chuig an gcoiste atá freagrach chun iad a scrúdú tuilleadh.

Tar éis an scrúdaithe sin, ar cheart dó tarlú laistigh de cheithre mhí ón tarchur ón Uachtarán, féadfaidh an coiste freagrach, trí thromlach de na comhaltaí a chomhdhéanann é agus a dhéanann ionadaíocht ar thrí ghrúpa pholaitiúla ar a laghad, togra a chur isteach chun obair leantach a dhéanamh ar an iarraidh agus an tUachtarán a chur ar an eolas faoi.

Cuirfear an grúpa de shaoránaigh ar an eolas faoi thoradh scrúdú an choiste.

Tar éis an togra ón gcoiste a bheith faighte ag an Uachtarán, cuirfidh an tUachtarán an iarraidh in iúl don Pharlaimint.

Tar éis an chumarsáid sin a fháil, déanfaidh an Pharlaimint, trí thromlach na vótaí arna gcaitheamh, a chinneadh cibé acu ba cheart nó nár cheart iarraidh a thaisceadh leis an Údaráis um Pháirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha.

Glacfaidh an coiste treoirlínte chun deileáil le hiarrataí den sórt sin ó ghrúpaí de shaoránaigh.

4.   Ar iarraidh a fháil ón gceathrú cuid de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint, agus ionadaíocht ó thrí ghrúpa pholaitiúla ar a laghad ina measc, déanfaidh an Pharlaimint vótáil ar thogra le haghaidh cinneadh réasúnaithe cur in aghaidh, de bhun Airteagal 10(4) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, chinneadh an Údaráis um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus Fondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha go ndéanfaí páirtí polaitiúil Eorpach nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach a dhíchlárú laistigh de thrí mhí ó chur in iúl an chinnidh.

Déanfaidh an coiste freagrach togra a thíolacadh i gcomhair cinneadh réasúnaithe. Má dhiúltaítear don togra seo, measfar gurb é a mhalairt de chinneadh a bheidh glactha.

5.   Ar bhonn togra ón gcoiste freagrach, déanfaidh Comhdháil na nUachtarán beirt chomhaltaí de chuid an choiste de dhaoine neamhspleácha oirirce a cheapadh de bhun Airteagal 11 (1) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.

(1) Ní bheidh feidhm ag Riail 235 ach amháin maidir le páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha de réir bhrí Airteagal 2 (3) and (4) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.
(2) Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha (IO L 317, 4.11.2014, lch. 1).
An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais