Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

XII ANTRAŠTINĖ DALIS : SU EUROPOS POLITINĖMIS PARTIJOMIS IR EUROPOS POLITINIAIS FONDAIS SUSIJĘ ĮGALIOJIMAI

235 straipsnis : Su Europos politinėmis partijomis ir Europos politiniais fondais susiję įgaliojimai (1)

1.   Kai Parlamentas pagal Finansinio reglamento 65 straipsnio 1 dalį nusprendžia pasilikti teisę suteikti leidimą išlaidoms, jis veikia per savo Biurą.

Šiuo pagrindu Biuras yra kompetentingas priimti sprendimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (2) 17, 18, 24 straipsnius, 27 straipsnio 3 dalį ir 30 straipsnį.

​​Laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio pagal šią dalį priimtus atskirus Biuro sprendimus jo vardu pasirašo Pirmininkas ir apie juos praneša prašymo teikėjui arba finansavimo gavėjui. Laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 296 straipsnio antros pastraipos atskiruose sprendimuose nurodomi juos priimti paskatinę motyvai.

Biuras gali bet kuriuo metu konsultuotis su Pirmininkų sueiga.

2.   Vienos ketvirtosios visų Parlamento narių, atstovaujančių bent trims frakcijoms, prašymu Parlamentas balsuoja dėl sprendimo pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 10 straipsnio 3 dalį pateikti Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijai prašymą patikrinti, ar registruota Europos politinė partija ar registruotas Europos politinis fondas atitinka sąlygas, nustatytas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 3 straipsnio 1 dalies c punkte ir 3 straipsnio 2 dalies c punkte.

3.   Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 10 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą ne mažiau kaip 50 piliečių grupė gali pateikti pagrįstą prašymą, kuriuo Parlamentas raginamas prašyti atlikti 2 dalyje nurodytą patikrinimą. Šio pagrįsto prašymo negali nei teikti, nei pasirašyti Parlamento nariai. Jame turi būti pateikti pakankami faktiniai įrodymai, patvirtinantys, kad atitinkama Europos politinė partija ar Europos politinis fondas neatitinka 2 dalyje nurodytų sąlygų.

Parlamento pirmininkas priimtinus piliečių grupių prašymus perduoda komitetui, atsakingam už tolesnį prašymų nagrinėjimą.

Išnagrinėjęs prašymą (tai turi būti atlikta per keturis mėnesius nuo tos dienos, kai Parlamento pirmininkas perduoda prašymą), atsakingas komitetas jį sudarančių narių balsų dauguma, atstovaujančia ne mažiau kaip trims frakcijoms, gali pateikti pasiūlymą patenkinti prašymą ir apie tai pranešti Parlamento pirmininkui.

Piliečių grupė informuojama apie nagrinėjimo komitete rezultatus.

Gavęs komiteto pasiūlymą, Parlamento pirmininkas perduoda prašymą Parlamentui.

Perdavus tokį prašymą, Parlamentas balsavusiųjų dauguma nusprendžia, ar teikti prašymą Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijai.

Komitetas priima tokių piliečių grupių prašymų nagrinėjimo gaires.

4.   Vienos ketvirtosios visų Parlamento narių, atstovaujančių bent trims frakcijoms, prašymu Parlamentas balsuoja dėl pasiūlymo dėl pagrįsto sprendimo pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr.⁰1141/2014 10⁰straipsnio 4⁰dalį pareikšti prieštaravimą dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos sprendimo nutraukti Europos politinės partijos ar fondo registraciją per tris mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos.

Atsakingas komitetas pateikia pasiūlymą dėl pagrįsto sprendimo. Jei šis pasiūlymas atmetamas, laikoma kad priimtas priešingas sprendimas.

5.   Remdamasi atsakingo komiteto pasiūlymu Pirmininkų sueiga pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 11 straipsnio 1 dalį paskiria du nepriklausomų žymių asmenų komiteto narius.

(1) 235 straipsnis taikomas tik Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams, kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 2 straipsnio 3 ir 4 dalyse.
(2) 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1).
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika