Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

XII SADAĻA : PILNVARAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR EIROPAS POLITISKAJĀM PARTIJĀM UN EIROPAS POLITISKAJIEM FONDIEM

235. pants : Pilnvaras un pienākumi saistībā ar Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem (1)

1.   Ja saskaņā ar Finanšu regulas 65. panta 1. punktu Parlaments nolemj paturēt tiesības atļaut izdevumus, tas rīkojas ar Prezidija starpniecību.

Uz  šā  pamata  Prezidijs  ir  kompetents  pieņemt  lēmumus  saskaņā  ar  Eiropas  Parlamenta  un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2) 17., 18. un 24. pantu, 27. panta 3. punktu un 30. pantu.

​​Prezidija individuālos lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, Parlamenta priekšsēdētājs paraksta tā vārdā un dara zināmu pieteikuma iesniedzējam vai labuma guvējam saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. pantu. Individuālos lēmumos norāda to pieņemšanas pamatojumu saskaņā ar minētā Līguma 296. panta otro daļu.

Prezidijs jebkurā laikā var apspriesties ar Priekšsēdētāju konferenci.

2.   Ja to pieprasa viena ceturtā daļa Parlamenta deputātu, kas pārstāv vismaz trīs politiskās grupas, Parlaments balso par lēmumu saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 10. panta 3. punktu pieprasīt Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādei pārbaudīt, vai reģistrēta Eiropas politiskā partija vai reģistrēts Eiropas politiskais fonds ievēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētos nosacījumus.

3.   Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 10. panta 3. punkta pirmo daļu vismaz 50 pilsoņu grupa var iesniegt argumentētu pieprasījumu, aicinot Parlamentu pieprasīt šā panta 2. punktā minēto pārbaudi. Deputāti minēto argumentēto pieprasījumu nevar uzsākt vai parakstīt. Tajā ir būtiski faktiskie pierādījumi, kas apliecina, ka attiecīgā Eiropas politiskā partija vai attiecīgais Eiropas politiskais fonds neatbilst 2. punktā minētajiem nosacījumiem.

Parlamenta priekšsēdētājs pieņemamos pilsoņu grupu pieprasījumus nosūta komitejai, kas ir atbildīga par turpmāku izskatīšanu.

Pēc minētās izskatīšanas, kurai jānotiek četru mēnešu laikā pēc tam, kad Parlamenta priekšsēdētājs ir nosūtījis atbildīgajai komitejai pieprasījumu, tā, pieņemot lēmumu ar tās locekļu balsu vairākumu, kurā pārstāvētas vismaz trīs politiskās grupas, var iesniegt priekšlikumu veikt turpmākus pasākumus saistībā ar pieprasījumu un par to informē Parlamenta priekšsēdētāju.

Pilsoņu grupu informē par komitejas izskatīšanas iznākumu.

Saņemot komitejas priekšlikumu, Parlamenta priekšsēdētājs paziņo par pieprasījumu Parlamentam.

Pēc šāda paziņojuma Parlaments ar nodoto balsu vairākumu lemj par to, vai iesniegt pieprasījumu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādei.

Komiteja pieņem pamatnostādnes par šādu pilsoņu grupu pieprasījumu apstrādi.

4.   Ja to pieprasa viena ceturtā daļa Parlamenta deputātu, kas pārstāv vismaz trīs politiskās grupas, Parlaments balso par priekšlikumu argumentētam lēmumam iebilst saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 10. panta 4. punktu pret Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes lēmumu anulēt Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politisko fonda reģistrāciju trīs mēnešu laikā p;ēc lēmuma paziņošanas.

Atbildīgā komiteja iesniedz argumentēta lēmuma priekšlikumu. Ja minētais priekšlikums tiek noraidīts, uzskata, ka ir pieņemts pretējs lēmums.

5.   Priekšsēdētāju konference, pamatojoties uz atbildīgās komitejas priekšlikumu, ieceļ divus neatkarīgu ievērojamu personu komitejas locekļus atbilstīgi Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 11. panta 1. punktam.

(1) Reglamenta 235. pantu piemēro tikai Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 2. panta 3. un 4. punkta nozīmē.
(2) Eiropas  Parlamenta  un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika