Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ XII : UPRAWNIENIA I KOMPETENCJE W ODNIESIENIU DO EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH

Artykuł 235 : Uprawnienia i kompetencje w odniesieniu do europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (1)

1.   Jeżeli zgodnie z art. 65 ust. 1 rozporządzenia finansowego  Parlament  postanowi zastrzec sobie prawo do zatwierdzenia wydatków, czyni to za pośrednictwem Prezydium.

Na tej podstawie Prezydium jest uprawnione do podejmowania decyzji na mocy art. 17, 18, 24, 27 ust. 3 i 30 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 (2).

Indywidualne decyzje podjęte przez Prezydium na podstawie niniejszego ustępu popisuje w jego imieniu Przewodniczący, a informacje o nich przekazywane są wnioskodawcy lub beneficjentowi zgodnie z art. 297 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W decyzjach tych podaje się powody ich podjęcia zgodnie z art. 296 akapit drugi tego Traktatu.

Prezydium w każdym momencie może zwrócić się do Konferencji Przewodniczących o opinię.

2.   Na wniosek jednej czwartej członków Parlamentu reprezentujących co najmniej trzy grupy polityczne Parlament, zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, poddaje pod głosowanie decyzję w sprawie wniosku dotyczącego weryfikacji przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, czy zarejestrowana europejska partia polityczna lub zarejestrowana europejska fundacja polityczna spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 lit c) i w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.

3.   Na mocy art. 10 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 grupa przynajmniej 50 obywateli może przedstawić uzasadniony wniosek, aby Parlament wystąpił o weryfikację, o której mowa w ust. 2. Ten uzasadniony wniosek nie może zostać przedłożony ani podpisany przez posłów. Zawiera on istotne rzeczowe dowody wskazujące, że dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2.

Przewodniczący przekazuje dopuszczalne wnioski złożone przez grupę obywateli właściwej komisji do dalszego rozpatrzenia.

Po rozpatrzeniu wniosku w ciągu czterech miesięcy od przekazania go przez przewodniczącego właściwa komisja może, większością głosów swoich członków reprezentujących co najmniej trzy grupy polityczne, przedłożyć wniosek o nadanie wnioskowi obywatelskiemu dalszego biegu, i informuje o tym przewodniczącego.

Grupa obywateli jest informowana o wynikach rozpatrywania w komisji.

Po otrzymaniu wniosku komisji przewodniczący podaje wniosek obywatelski do wiadomości Parlamentu.

Po otrzymaniu takich informacji Parlament podejmuje decyzję większością oddanych głosów, czy przedłożyć taki wniosek Urzędowi ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych.

Komisja przyjmuje wytyczne dotyczące rozpatrywania takich wniosków skierowanych przez grupę obywateli.

4.   Na wniosek jednej czwartej członków Parlamentu reprezentujących co najmniej trzy grupy polityczne Parlament, zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, poddaje pod głosowanie projekt uzasadnionej decyzji w sprawie sprzeciwu wobec decyzji Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych o anulowaniu rejestracji europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia decyzji.

Właściwa komisja przedstawia wniosek w sprawie uzasadnionej decyzji. W przypadku odrzucenia wniosku, uważa się za przyjętą decyzję przeciwną.

5.   Na podstawie wniosku właściwej komisji Konferencja Przewodniczących powołuje dwóch członków komitetu niezależnych wybitnych osobistości, zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia(UE, Euratom) nr 1141/2014.

(1) Wprowadzony art. 235 odnosi się wyłącznie do europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (EU, Euratom) nr 1141/2014.
(2) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1).
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności