Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA XII : PRÁVOMOCI A POVINNOSTI SÚVISIACE S EURÓPSKYMI POLITICKÝMI STRANAMI A EURÓPSKYMI POLITICKÝMI NADÁCIAMI

Článok 235 : Právomoci a povinnosti súvisiace s európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami (1)

1.   Ak sa Parlament v súlade s článkom 65 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodne, že si vyhradí právo na povoľovanie výdavkov, koná prostredníctvom Predsedníctva.

Na tomto základe je Predsedníctvo oprávnené prijímať rozhodnutia podľa článkov 17, 18, 24, článku 27 ods. 3 a článku 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (2).

Jednotlivé rozhodnutia, ktoré prijme Predsedníctvo na základe tohto odseku, podpisuje predseda Parlamentu v mene Predsedníctva a oznamujú sa žiadateľovi alebo príjemcovi v súlade s článkom 297 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V jednotlivých rozhodnutiach sa uvádzajú dôvody, z ktorých vychádzajú, v súlade s  článkom 296 druhým odsekom uvedenej zmluvy.

Predsedníctvo sa môže kedykoľvek poradiť s Konferenciou predsedov.

2.   Na žiadosť jednej štvrtiny všetkých poslancov Parlamentu, ktorí  zastupujú aspoň tri politické skupiny, Parlament hlasuje v súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o rozhodnutí o tom, že požiada Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie, aby overil, či registrovaná európska politická strana alebo registrovaná európska politická nadácia spĺňa podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) a v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

3.   Na základe článku 10 ods. 3 prvého pododseku nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 môže skupina najmenej 50 občanov predložiť odôvodnenú žiadosť, ktorou vyzýva Parlament, aby požiadal o overenie uvedené v odseku 2. Uvedenú odôvodnenú žiadosť nesmú poslanci iniciovať ani podpísať. Žiadosť musí obsahovať podstatné vecné dôkazy potvrdzujúce, že príslušná európska politická strana alebo európska politická nadácia nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2.

Predseda Parlamentu postúpi prípustné žiadosti skupín občanov výboru, ktorý je zodpovedný za ďalšie preskúmanie.

Po tomto preskúmaní, ktoré by sa malo uskutočniť do štyroch mesiacov od postúpenia veci predsedom Parlamentu, môže gestorský výbor väčšinou svojich poslancov zastupujúcich aspoň tri politické skupiny navrhnúť, že žiadosťou je potrebné sa ďalej zaoberať, a informovať o tom predsedu Parlamentu.

Skupina občanov je informovaná o výsledku preskúmania výboru.

Po prijatí návrhu výboru predseda Parlamentu oznámi žiadosť Parlamentu.

Po tomto oznámení Parlament väčšinou odovzdaných hlasov rozhodne o tom, či podá žiadosť Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie.

Výbor prijme usmernenia k spracovaniu takýchto žiadostí skupín občanov.

4.   Na žiadosť jednej štvrtiny všetkých poslancov Parlamentu, ktorí zastupujú aspoň tri politické skupiny, Parlament hlasuje podľa článku 10 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o návrhu na odôvodnené rozhodnutie o tom, že vznesie námietku voči rozhodnutiu Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie o zrušení registrácie európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v lehote troch mesiacov od oznámenia rozhodnutia.

Príslušný výbor predloží návrh odôvodneného rozhodnutia. Ak sa tento návrh zamietne, za prijaté sa považuje rozhodnutie s opačným významom.

5.   Konferencia predsedov na základe návrhu príslušného výboru vymenuje dvoch členov výboru nezávislých významných osobností v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

(1) Článok 235 tohto rokovacieho poriadku sa uplatňuje len na európske politické strany a európske politické nadácie v zmysle  článku 2 bodov 3 a 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1).
Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia