Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV XII : PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI V ZVEZI Z EVROPSKIMI POLITIČNIMI STRANKAMI IN EVROPSKIMI POLITIČNIMI FUNDACIJAMI

Člen 235 : Pristojnosti in odgovornosti v zvezi z evropskimi političnimi strankami in evropskimi političnimi fundacijami (1)

1.   Kadar se Parlament v skladu s členom 65(1) finančne uredbe odloči, da si bo pridržal pravico do odobritve odhodkov, to stori prek svojega predsedstva.

Na tej podlagi je predsedstvo pristojno za sprejemanje odločitev po členih 17, 18, 24, 27(3) in 30 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

Posamezne odločitve, ki jih predsedstvo sprejme na podlagi tega odstavka, v njegovem imenu podpiše predsednik in se uradno sporočijo prosilcu ali upravičencu v skladu s členom 297 Pogodbe o delovanju Evropske unije. V posameznih odločitvah se v skladu z drugim odstavkom člena 296 Pogodbe navedejo razlogi, na katerih temeljijo.

Predsedstvo se lahko kadar koli posvetuje s konferenco predsednikov.

2.   Na zahtevo četrtine vseh poslancev Parlamenta, ki predstavljajo najmanj tri politične skupine, Parlament glasuje o odločitvi, da se v skladu s členom 10(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 od organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije zahteva, naj preveri, ali registrirana evropska politična stranka ali registrirana evropska politična fundacija izpolnjuje pogoje iz točke (c) člena 3(1) in točke (c) člena 3(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

3.   Na podlagi prvega pododstavka člena 10(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 lahko skupina najmanj 50 državljanov predloži obrazloženo zahtevo, s katero Parlament pozove, naj zahteva preverjanje iz odstavka 2. Te obrazložene zahteve ne vložijo ali podpišejo poslanci. Ta obrazložena zahteva vsebuje bistvene dejanske dokaze, ki kažejo, da zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 2.

Predsednik dopustne zahteve skupin državljanov posreduje odboru, pristojnemu za nadaljnjo obravnavo.

Po preučitvi, ki jo je treba izvesti v štirih mesecih po predložitvi predsednika, lahko pristojni odbor z večino svojih članov, ki predstavljajo najmanj tri politične skupine, odloči, da vloži predlog za nadaljnje ukrepanje, in o tem obvesti predsednika.

Skupina državljanov se obvesti o izidu pregleda s strani odbora.

Po prejemu predloga odbora predsednik zahtevo posreduje Parlamentu.

Po takem obvestilu Parlament z večino oddanih glasov odloči, ali bo vložil zahtevo pri Organu za evropske politične stranke in evropske politične fundacije.

Odbor sprejme smernice za obravnavo takih zahtev skupin državljanov.

4.   Na zahtevo četrtine vseh poslancev Parlamenta, ki predstavljajo najmanj tri političneskupine, Parlament glasuje o predlogu obrazložene odločitve, da v skladu s členom 10(4) Uredbe(EU, Euratom) št. 1141/2014 v roku treh mesecev od uradnega obvestila nasprotuje odločitvi organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije, da iz registra izbriše evropskopolitično stranko ali evropsko politično fundacijo.

Predlog obrazložene odločitve vloži pristojni odbor. Če je ta predlog zavrnjen, se šteje, da je sprejeta nasprotna odločitev.

5.   Konferenca predsednikov na podlagi predloga pristojnega odbora imenuje dve neodvisni ugledni osebi za člana odbora v skladu s členom 11(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

(1) Člen 235 se uporablja le za evropske politične stranke in evropske politične fundacije v smislu člena 2(3) in (4) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.
(2) Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1).
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov