Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING XII : BEFOGENHETER GÄLLANDE EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER

Artikel 235 : Befogenheter gällande europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (1)

1.    I fall där parlamentet, i enlighet med artikel 65.1 i budgetförordningen, beslutar att förbehålla sig rätten att godkänna utgifter, ska det agera genom sitt presidium.

På grundval av detta är presidiet behörigt att anta beslut enligt artiklarna 17, 18, 24, 27.3 och 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 (2).

​​Enskilda beslut som antas av presidiet på grundval av denna punkt ska undertecknas av talmannen på presidiets vägnar och delges den sökande eller stödmottagaren i enlighet med artikel 297 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enskilda beslut ska inbegripa den motivering som ligger till grund för dem, i enlighet med artikel 296 andra stycket i samma fördrag.

Presidiet får när som helst begära att talmanskonferensen yttrar sig.

2.   På begäran av en fjärdedel av parlamentets ledamöter, vilka ska företräda minst tre politiska grupper, ska parlamentet rösta om ett beslut att i enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 begära att myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser kontrollerar huruvida ett registrerat europeiskt politiskt parti eller en registrerad europeisk politisk stiftelse uppfyller de villkor som fastställs i artikel 3.1 c och 3.2 c i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

3.   På grundval av artikel 10.3 första stycket i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 får en grupp bestående av minst 50 medborgare inge en motiverad begäran genom vilken parlamentet uppmanas att begära den kontroll som nämns i punkt 2. Denna motiverade begäran får inte initieras eller undertecknas av ledamöter. Den ska innehålla konkreta belägg för att det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen i fråga inte uppfyller de villkor som avses i punkt 2.

Talmannen ska översända tillåtliga begäranden från grupper av medborgare till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Efter denna behandling, som bör äga rum inom fyra månader från det att talmannen hänskjutit ärendet, får det ansvariga utskottet med en majoritet av sina ledamöter, vilken ska företräda minst tre politiska grupper, lägga fram ett förslag om uppföljning av begäran samt underrätta talmannen om detta.

Gruppen av medborgare ska informeras om resultatet av utskottets behandling.

Så snart talmannen mottagit utskottets förslag ska han eller hon meddela parlamentet om begäran.

Efter ett sådant meddelande ska parlamentet med en majoritet av de avgivna rösterna avgöra huruvida en sådan begäran ska inges till myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

Utskottet ska anta riktlinjer för hantering av sådana begäranden från grupper av medborgare.

4.   På begäran av en fjärdedel av parlamentets ledamöter, vilka ska företräda minst tre politiska grupper, ska parlamentet rösta om ett förslag till motiverat beslut att i enlighet med artikel 10.4 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 invända mot ett beslut av myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser att avregistrera ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse, inom tre månader efter det att beslutet meddelades.

Det ansvariga utskottet ska lägga fram ett förslag till motiverat beslut. Om detta förslag förkastas ska motsatt beslut anses fattat.

5.   På grundval av ett förslag från det ansvariga utskottet ska talmanskonferensen utse två ledamöter till kommittén bestående av oavhängiga framstående personer enligt artikel 11.1 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

(1) Artikel 235 ska enbart vara tillämplig på europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser i den mening som avses i artikel 2.3 och 2.4 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1).
Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy