Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL XIII : TOEPASSING EN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

Artikel 236 : Toepassing van het Reglement

1.   Bij twijfel over de toepassing of de interpretatie van dit Reglement kan de Voorzitter de zaak voor behandeling naar de bevoegde commissie verwijzen.

Dit geldt ook voor commissievoorzitters, indien tijdens commissiewerkzaamheden twijfel dienaangaande rijst.

2.   De commissie beslist of het noodzakelijk is een wijziging van het Reglement voor te stellen. In dat geval wordt de procedure van artikel 237 gevolgd.

3.   Indien de commissie beslist dat een interpretatie van het geldende artikelen volstaat, dan doet zij deze interpretatie aan de Voorzitter toekomen, die op zijn beurt het Parlement tijdens de eerstvolgende vergaderperiode ervan in kennis stelt.

4.   Indien de door de commissie gegeven interpretatie door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken binnen 24 uur na de bekendmaking ervan wordt betwist, wordt de aangelegenheid in het Parlement in stemming gebracht. Goedkeuring van de tekst geschiedt bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits ten minste een derde van de leden van het Parlement aanwezig is. Bij verwerping wordt de zaak terugverwezen naar de commissie.

5.   Niet-betwiste interpretaties en door het Parlement goedgekeurde interpretaties worden cursief gedrukt als toelichting bij de betrokken artikelen van het Reglement.

6.   Interpretaties gelden als precedent bij de latere toepassing en interpretatie van de betrokken artikelen.

7.   Het Reglement en de interpretaties worden regelmatig door de bevoegde commissie aan een herziening onderworpen.

8.   Wanneer het Reglement rechten toekent aan een specifiek aantal leden, dan wordt dit aantal automatisch vervangen door het dichtstbij liggende gehele getal dat met hetzelfde percentage van het totale aantal leden van het Parlement overeenkomt, ingeval het totale aantal leden van het Parlement, met name als gevolg van uitbreidingen van de Europese Unie, wordt gewijzigd.

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid