Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ XIII : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 237 : Τροποποίηση του Κανονισμού

1.   Κάθε βουλευτής μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στον Κανονισμό και στα παραρτήματά του, συνοδευόμενες, εφόσον απαιτείται, από σύντομες αιτιολογήσεις.

Η αρμόδια επιτροπή τις εξετάζει και αποφασίζει περί της υποβολής τους ή μη στο Κοινοβούλιο.

Για την εφαρμογή των άρθρων 180, 181 και 183 στην εξέταση των εν λόγω προτάσεων στην Ολομέλεια, οι αναφορές που γίνονται στα άρθρα αυτά στο «αρχικό κείμενο» ή στην «προτεινόμενη νομικά δεσμευτική πράξη» θεωρούνται ότι παραπέμπουν στην ισχύουσα διάταξη.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 232 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τροπολογίες επί του παρόντος Κανονισμού γίνονται δεκτές μόνο εφόσον λάβουν την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.

3.   Εκτός προβλεπομένων εξαιρέσεων κατά την ψηφοφορία, οι τροποποιήσεις επί του παρόντος Κανονισμού και επί των παραρτημάτων του αρχίζουν να ισχύουν την πρώτη ημέρα της περιόδου συνόδου η οποία ακολουθεί αυτήν της έγκρισής τους.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου