Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
Αρχή σελίδαςΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
 ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤιτλοιIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
ΠαραρτήματαIIIIIIIVVVIVIIVIII

ΤΙΤΛΟΣ I: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 1 : 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άρθρο 2 : 
Ανεξαρτησία της εντολής

Άρθρο 3 : 
Έλεγχος της εντολής

Άρθρο 4 : 
Διάρκεια της εντολής

Άρθρο 5 : 
Προνόμια και ασυλίες

Άρθρο 6 : 
Άρση ασυλίας

Άρθρο 7 : 
Υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών

Άρθρο 8 : 
Επείγουσα δράση του Προέδρου για την επιβεβαίωση της ασυλίας

Άρθρο 9 : 
Διαδικασίες σχετικά με την ασυλία

Άρθρο 10 : 
Κανόνες συμπεριφοράς

Άρθρο 11 : 
Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών και Μητρώο Διαφάνειας

Άρθρο 12 : 
Εσωτερικές έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Άρθρο 13 : 
Παρατηρητές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

Άρθρο 14 : 
Προσωρινή άσκηση προεδρίας

Άρθρο 15 : 
Υποψηφιότητες και γενικές διατάξεις

Άρθρο 16 : 
Εκλογή του Προέδρου - Εναρκτήριος λόγος

Άρθρο 17 : 
Εκλογή των Αντιπροέδρων

Άρθρο 18 : 
Εκλογή των Κοσμητόρων

Άρθρο 19 : 
Διάρκεια της θητείας

Άρθρο 20 : 
Χηρεύοντα αξιώματα

Άρθρο 21 : 
Πρόωρη λήξη καθηκόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Άρθρο 22 : 
Καθήκοντα του Προέδρου

Άρθρο 23 : 
Καθήκοντα των Αντιπροέδρων

Άρθρο 24 : 
Σύνθεση του Προεδρείου

Άρθρο 25 : 
Καθήκοντα του Προεδρείου

Άρθρο 26 : 
Σύνθεση της Διάσκεψης των Προέδρων

Άρθρο 27 : 
Καθήκοντα της Διάσκεψης των Προέδρων

Άρθρο 28 : 
Καθήκοντα των Κοσμητόρων

Άρθρο 29 : 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών

Άρθρο 30 : 
Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Άρθρο 31 : 
Συνέχεια αξιώματος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

Άρθρο 32 : 
Δημοσιότητα των αποφάσεων του Προεδρείου και της Διάσκεψης των Προέδρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Άρθρο 33 : 
Σύσταση και διάλυση των πολιτικών ομάδων

Άρθρο 34 : 
Δραστηριότητες και νομική κατάσταση των πολιτικών ομάδων

Άρθρο 35 : 
Διακομματικές ομάδες

Άρθρο 36 : 
Μη εγγεγραμμένοι βουλευτές

Άρθρο 37 : 
Κατανομή των θέσεων στην αίθουσα συνεδριάσεων

ΤΙΤΛΟΣ II: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38 : 
Ετήσιος προγραμματισμός

Άρθρο 39 : 
Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Άρθρο 40 : 
Έλεγχος της νομικής βάσης

Άρθρο 41 : 
Ανάθεση νομοθετικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων

Άρθρο 42 : 
Έλεγχος της δημοσιονομικής συμβατότητας

Άρθρο 43 : 
Εξέταση της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

Άρθρο 44 : 
Ενημέρωση και πρόσβαση του Κοινοβουλίου στα έγγραφα

Άρθρο 45 : 
Εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου

Άρθρο 46 : 
Το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να υποβάλλει προτάσεις

Άρθρο 47 : 
Αίτημα προς την Επιτροπή για την εκ μέρους της υποβολή προτάσεως

Άρθρο 48 : 
Εξέταση των νομικά δεσμευτικών πράξεων

Άρθρο 49 : 
Επιτάχυνση των νομοθετικών διαδικασιών

Άρθρο 50 : 
Νομοθετικές διαδικασίες σχετικά με πρωτοβουλίες προερχόμενες από θεσμικά όργανα άλλα από την Επιτροπή ή από κράτη μέλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 51 : 
Νομοθετικές εκθέσεις

Άρθρο 52 : 
Απλοποιημένη διαδικασία

Άρθρο 53 : 
Μη νομοθετικές εκθέσεις

Άρθρο 54 : 
Εκθέσεις πρωτοβουλίας

Άρθρο 55 : 
Σύνταξη εκθέσεων

Άρθρο 56 : 
Γνωμοδοτήσεις των επιτροπών

Άρθρο 57 : 
Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών

Άρθρο 58 : 
Κοινή διαδικασία επιτροπών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΗΘΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Άρθρο 59 : 
Ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο – πρώτη ανάγνωση

Άρθρο 60 : 
Αναπομπή στην αρμόδια επιτροπή

Άρθρο 61 : 
Εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο

Άρθρο 62 : 
Συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση
ΤΜΗΜΑ 2 - ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Άρθρο 63 : 
Διαβίβαση της θέσης του Συμβουλίου

Άρθρο 64 : 
Παράταση των προθεσμιών

Άρθρο 65 : 
Διαδικασία στην αρμόδια επιτροπή

Άρθρο 66 : 
Υποβολή στο Κοινοβούλιο

Άρθρο 67 : 
Ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο – δεύτερη ανάγνωση

Άρθρο 68 : 
Παραδεκτό των τροπολογιών στη θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 69 : 
Συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση
ΤΜΗΜΑ 3 - ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 70 : 
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 71 : 
Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου

Άρθρο 72 : 
Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου

Άρθρο 73 : 
Διαπραγματεύσεις πριν από τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου

Άρθρο 74 : 
Διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων
ΤΜΗΜΑ 4 - ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Άρθρο 75 : 
Παράταση των προθεσμιών

Άρθρο 76 : 
Σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής

Άρθρο 77 : 
Αντιπροσωπεία στην επιτροπή συνδιαλλαγής

Άρθρο 78 : 
Κοινό σχέδιο
ΤΜΗΜΑ 5 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 79 : 
Υπογραφή και δημοσίευση εγκριθεισών πράξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 80 : 
Τροποποιημένη πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη

Άρθρο 81 : 
Θέση της Επιτροπής επί των τροπολογιών

Άρθρο 82 : 
Ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Άρθρο 83 : 
Παρακολούθηση της θέσης του Κοινοβουλίου

Άρθρο 84 : 
Εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 85 : 
Συνήθης αναθεώρηση των Συνθηκών

Άρθρο 86 : 
Απλοποιημένη αναθεώρηση των Συνθηκών

Άρθρο 87 : 
Συνθήκες προσχώρησης

Άρθρο 88 : 
Αποχώρηση από την Ένωση

Άρθρο 89 : 
Παραβίαση των θεμελιωδών αρχών και αξιών από κράτος μέλος

Άρθρο 90 : 
Σύνθεση του Κοινοβουλίου

Άρθρο 91 : 
Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 92 : 
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Άρθρο 93 : 
Ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού

Άρθρο 94 : 
Θέση του Κοινοβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού

Άρθρο 95 : 
Συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό

Άρθρο 96 : 
Οριστική έγκριση του προϋπολογισμού

Άρθρο 97 : 
Σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων

Άρθρο 98 : 
Εκτέλεση του προϋπολογισμού

Άρθρο 99 : 
Απαλλαγή της Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Άρθρο 100 : 
Άλλες διαδικασίες απαλλαγής

Άρθρο 101 : 
Διοργανική συνεργασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 102 : 
Κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου

Άρθρο 103 : 
Διαδικασία για την κατάρτιση της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου

Άρθρο 104 : 
Αρμοδιότητες ως προς την ανάληψη και εκκαθάριση των δαπανών, την έγκριση λογαριασμών και τη χορήγηση απαλλαγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Άρθρο 105 : 
Διαδικασία έγκρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 106 : 
Διαδικασία γνωμοδότησης σχετικά με παρεκκλίσεις από την υιοθέτηση του ευρώ

Άρθρο 107 : 
Διαδικασίες σχετικές με τον κοινωνικό διάλογο

Άρθρο 108 : 
Διαδικασίες σε σχέση με την εξέταση προβλεπόμενων εθελοντικών συμφωνιών

Άρθρο 109 : 
Κωδικοποίηση

Άρθρο 110 : 
Αναδιατύπωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 111 : 
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Άρθρο 112 : 
Εκτελεστικές πράξεις και εκτελεστικά μέτρα

Άρθρο 113 : 
Εξέταση με τη διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών ή κοινών συνεδριάσεων επιτροπών

ΤΙΤΛΟΣ III: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Άρθρο 114 : 
Διεθνείς συμφωνίες

Άρθρο 115 : 
Προσωρινή εφαρμογή ή αναστολή της εφαρμογής διεθνών συμφωνιών ή καθορισμός της θέσης της Ένωσης σε όργανο που έχει συσταθεί από διεθνή συμφωνία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 116 : 
Eιδικοί εντεταλμένοι

Άρθρο 117 : 
Διεθνής εκπροσώπηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 118 : 
Συστάσεις σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης

Άρθρο 119 : 
Διαβούλευση και ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Άρθρο 120 : 
Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΤΙΤΛΟΣ IV: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 121 : 
Διαφάνεια των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου

Άρθρο 122 : 
Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Άρθρο 123 : 
Πρόσβαση στο Κοινοβούλιο

ΤΙΤΛΟΣ V: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 124 : 
Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής

Άρθρο 125 : 
Εκλογή της Επιτροπής

Άρθρο 126 : 
Πολυετής προγραμματισμός

Άρθρο 127 : 
Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής

Άρθρο 128 : 
Διορισμός των Δικαστών και Γενικών Εισαγγελέων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 129 : 
Διορισμός των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 130 : 
Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Άρθρο 131 : 
Διορισμοί στα όργανα οικονομικής διακυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο 132 : 
Δηλώσεις της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Άρθρο 133 : 
Επεξήγηση των αποφάσεων της Επιτροπής

Άρθρο 134 : 
Δηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 135 : 
Δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 136 : 
Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση

Άρθρο 137 : 
Ώρα των ερωτήσεων

Άρθρο 138 : 
Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

Άρθρο 139 : 
Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

Άρθρο 140 : 
Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αίτημα γραπτής απάντησης

Άρθρο 141 : 
Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης που αφορούν τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Άρθρο 142 : 
Ετήσιες εκθέσεις και άλλες εκθέσεις άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 143 : 
Προτάσεις ψηφίσματος

Άρθρο 144 : 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Άρθρο 145 : 
Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Άρθρο 146 : 
Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών

Άρθρο 147 : 
Υποβολή αιτημάτων προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Άρθρο 148 : 
Διοργανικές συμφωνίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 149 : 
Διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΙΤΛΟΣ VI: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 150 : 
Ανταλλαγή πληροφοριών, επαφές και αμοιβαίες διευκολύνσεις

Άρθρο 151 : 
Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC)

Άρθρο 152 : 
Διάσκεψη Κοινοβουλίων

ΤΙΤΛΟΣ VII: ΣΥΝΟΔΟΙ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 153 : 
Κοινοβουλευτικές περίοδοι, σύνοδοι, περίοδοι συνόδου, συνεδριάσεις

Άρθρο 154 : 
Σύγκληση του Κοινοβουλίου

Άρθρο 155 : 
Τόπος των συνεδριάσεων

Άρθρο 156 : 
Συμμετοχή στις συνεδριάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 157 : 
Σχέδιο ημερήσιας διάταξης

Άρθρο 158 : 
Έγκριση και τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Άρθρο 159 : 
Διαδικασία στην Ολομέλεια χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση

Άρθρο 160 : 
Συνοπτική παρουσίαση

Άρθρο 161 : 
Έκτακτη συζήτηση

Άρθρο 162 : 
Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα μετά από αίτημα πολιτικής ομάδας

Άρθρο 163 : 
Κατεπείγον

Άρθρο 164 : 
Κοινή συζήτηση

Άρθρο 165 : 
Προθεσμίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Άρθρο 166 : 
Είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεων

Άρθρο 167 : 
Γλώσσες

Άρθρο 168 : 
Μεταβατική ρύθμιση

Άρθρο 169 : 
Διανομή εγγράφων

Άρθρο 170 : 
Ηλεκτρονικός χειρισμός εγγράφων

Άρθρο 171 : 
Κατανομή του χρόνου αγόρευσης και κατάλογος αγορητών

Άρθρο 172 : 
Ενός λεπτού αγόρευση επί σημαντικού πολιτικού ζητήματος

Άρθρο 173 : 
Παρέμβαση επί προσωπικού ζητήματος

Άρθρο 174 : 
Αποτροπή παρακώλυσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Άρθρο 175 : 
Άμεσα μέτρα

Άρθρο 176 : 
Κυρώσεις

Άρθρο 177 : 
Δυνατότητες προσφυγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΑΡΤΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 178 : 
Απαρτία

Άρθρο 179 : 
Ελάχιστα όρια

Άρθρο 180 : 
Κατάθεση και υποστήριξη των τροπολογιών

Άρθρο 181 : 
Παραδεκτό των τροπολογιών

Άρθρο 182 : 
Διαδικασία ψηφοφορίας

Άρθρο 183 : 
Σειρά ψηφοφορίας για τις τροπολογίες

Άρθρο 184 : 
Επεξεργασία από την επιτροπή των τροπολογιών που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια

Άρθρο 185 : 
Ψηφοφορία κατά τμήματα

Άρθρο 186 : 
Δικαίωμα ψήφου

Άρθρο 187 : 
Ψηφοφορία

Άρθρο 188 : 
Τελική ψηφοφορία

Άρθρο 189 : 
Ισοψηφία

Άρθρο 190 : 
Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

Άρθρο 191 : 
Μυστική ψηφοφορία

Άρθρο 192 : 
Χρήση συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Άρθρο 193 : 
Αμφισβητήσεις επί της ψηφοφορίας

Άρθρο 194 : 
Αιτιολογήσεις ψήφων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 195 : 
Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού

Άρθρο 196 : 
Αιτήματα επί της διαδικασίας

Άρθρο 197 : 
Αιτήματα για απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου

Άρθρο 198 : 
Αναπομπή σε επιτροπή

Άρθρο 199 : 
Περάτωση της συζήτησης

Άρθρο 200 : 
Αναβολή της συζήτησης ή της ψηφοφορίας

Άρθρο 201 : 
Διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 202 : 
Συνοπτικά Πρακτικά

Άρθρο 203 : 
Εγκριθέντα κείμενα

Άρθρο 204 : 
Πλήρη Πρακτικά

Άρθρο 205 : 
Οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων

ΤΙΤΛΟΣ VIII: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 206 : 
Σύσταση μονίμων επιτροπών

Άρθρο 207 : 
Ειδικές επιτροπές

Άρθρο 208 : 
Εξεταστικές επιτροπές

Άρθρο 209 : 
Σύνθεση των επιτροπών

Άρθρο 210 : 
Καθήκοντα των επιτροπών

Άρθρο 211 : 
Ζητήματα αρμοδιοτήτων

Άρθρο 212 : 
Υποεπιτροπές

Άρθρο 213 : 
Προεδρείο των επιτροπών

Άρθρο 214 : 
Συντονιστές επιτροπής

Άρθρο 215 : 
Σκιώδεις εισηγητές

Άρθρο 216 : 
Συνεδριάσεις των επιτροπών

Άρθρο 217 : 
Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών

Άρθρο 218 : 
Ψηφοφορία στις επιτροπές

Άρθρο 219 : 
Διατάξεις για την Ολομέλεια που εφαρμόζονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών

Άρθρο 220 : 
Ώρα των ερωτήσεων στις επιτροπές

Άρθρο 221 : 
Διαδικασία που εφαρμόζεται για την εξέταση από επιτροπή εμπιστευτικών πληροφοριών σε συνεδρίαση επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών

Άρθρο 222 : 
Δημόσιες ακροάσεις και συζητήσεις για πρωτοβουλίες πολιτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Άρθρο 223 : 
Σύσταση και καθήκοντα των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Άρθρο 224 : 
Μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές

Άρθρο 225 : 
Συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΙΤΛΟΣ IX: ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 226 : 
Δικαίωμα αναφοράς

Άρθρο 227 : 
Εξέταση των αναφορών

Άρθρο 228 : 
Διερευνητικές επισκέψεις

Άρθρο 229 : 
Γνωστοποίηση των αναφορών

Άρθρο 230 : 
Πρωτοβουλία πολιτών

ΤΙΤΛΟΣ X: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 231 : 
Εκλογή του Διαμεσολαβητή

Άρθρο 232 : 
Δράση του Διαμεσολαβητή

Άρθρο 233 : 
Παύση του Διαμεσολαβητή

ΤΙΤΛΟΣ XI: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 234 : 
Γενική Γραμματεία του Κοινοβουλίου

ΤΙΤΛΟΣ XII: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 235 : 
Αρμοδιότητες σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

ΤΙΤΛΟΣ XIII: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 236 : 
Εφαρμογή του Κανονισμού

Άρθρο 237 : 
Τροποποίηση του Κανονισμού

ΤΙΤΛΟΣ XIV: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

Άρθρο 238 : 
Τα σύμβολα της Ένωσης

Άρθρο 239 : 
Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου

Άρθρο 240 : 
Εκκρεμή ζητήματα

Άρθρο 241 : 
Διορθωτικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΜΟΖΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 138, 140 ΚΑΙ 141

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 144

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

I. : 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

II. : 
Επιτροπή Ανάπτυξης

III. : 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

IV. : 
Επιτροπή Προϋπολογισμών

V. : 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

VI. : 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

VII. : 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

VIII. : 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων

IX. : 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

X. : 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

XI. : 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

XII. : 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

XIII. : 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

XIV. : 
Επιτροπή Αλιείας

XV. : 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

XVI. : 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

XVII. : 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

XVIII. : 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

XIX. : 
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

XX. : 
Επιτροπή Αναφορών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Αρχή σελίδαςΠροηγούμενο
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου