Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Nollaig, 2019
EPUB 152kPDF 698k
Barr an leathanaighCLÁR
 NOTA DON LEITHEOIR
 COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

CLÁR
TeidilIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
IarscríbhinníIIIIIIIVVVIVIIVIII

TEIDEAL I: FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
Barr an leathanaighAr aghaidh
CAIBIDIL 1: FEISIRÍ PHARLAIMINT NA hEORPA

Riail 1 : 
Parlaimint na hEorpa

Riail 2 : 
Sainordú neamhspleáchais

Riail 3 : 
Fíorú na ndintiúr

Riail 4 : 
Téarma oifige na bhFeisirí

Riail 5 : 
Pribhléidí agus díolúintí

Riail 6 : 
Díolúine a tharscaoileadh

Riail 7 : 
Pribhléidí agus díolúine a chosaint

Riail 8 : 
Gníomhaíocht phráinneach ag an Uachtarán chun díolúine a dhearbhú

Riail 9 : 
Nósanna imeachta i leith díolúine

Riail 10 : 
Caighdeáin iompair

Riail 11 : 
Leasanna airgeadais agus clár trédhearcachta na bhFeisirí

Riail 12 : 
Imscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)

Riail 13 : 
Breathnadóirí
CAIBIDIL 2: OIFIGIGH NA PARLAIMINTE

Riail 14 : 
An Cathaoirleach Sealadach

Riail 15 : 
Ainmniúcháin agus forálacha ginearálta

Riail 16 : 
Toghadh an Uachtaráin – aitheasc tosaigh

Riail 17 : 
Toghadh na Leas-Uachtarán

Riail 18 : 
Toghadh na gCaestóirí

Riail 19 : 
Téarma oifige na nOifigeach

Riail 20 : 
Folúntais

Riail 21 : 
Luath-fhoirceannadh oifige
CAIBIDIL 3: COMHLACHTAÍ AGUS DUALGAIS

Riail 22 : 
Dualgais an Uachtaráin

Riail 23 : 
Dualgais na Leas-Uachtarán

Riail 24 : 
Comhdhéanamh an Bhiúró

Riail 25 : 
Dualgais an Bhiúró

Riail 26 : 
Comhdhéanamh Chomhdháil na nUachtarán

Riail 27 : 
Dualgais Chomhdháil na nUachtarán

Riail 28 : 
Dualgais na gCaestóirí

Riail 29 : 
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí

Riail 30 : 
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

Riail 31 : 
Leanúnachas oifige le linn tréimhse toghcháin

Riail 32 : 
Cuntasacht an Bhiúró agus Chomhdháil na nUachtarán
CAIBIDIL 4: GRÚPAÍ POLAITIÚLA

Riail 33 : 
Grúpaí polaitiúla a bhunú agus a dhíscaoileadh

Riail 34 : 
Gníomhaíochtaí agus staid dhlíthiúil na ngrúpaí polaitiúla

Riail 35 : 
Idirghrúpaí

Riail 36 : 
Feisirí neamhcheangailte

Riail 37 : 
Leithroinnt na suíochán sa Seomra

TEIDEAL II: NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA — FORÁLACHA GINEARÁLTA

Riail 38 : 
Cláreagrú bliantúil

Riail 39 : 
Urraim do chearta bunúsacha

Riail 40 : 
An bunús dlí a fhíorú

Riail 41 : 
Cumhachtaí reachtacha a tharmligean agus cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt

Riail 42 : 
Comhréireacht airgeadais a fhíorú

Riail 43 : 
Scrúdú a dhéanamh ar urraim do phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta

Riail 44 : 
Rochtain ar dhoiciméid agus faisnéis a sholáthar don Pharlaimint

Riail 45 : 
Ionadaíocht na Parlaiminte i gcruinnithe den Chomhairle

Riail 46 : 
Ceart na Parlaiminte tograí a chur isteach

Riail 47 : 
Iarrataí ar an gCoimisiún chun tograí a chur isteach

Riail 48 : 
Gníomhartha atá ceangailteach ó thaobh dlí a bhreithniú

Riail 49 : 
Luasghéarú na nósanna imeachta reachtacha

Riail 50 : 
Nósanna imeachta reachtacha maidir le tionscnaimh a thagann ó institiúidí seachas an Coimisiún nó ó Bhallstáit
CAIBIDIL 2: AN NÓS IMEACHTA SA CHOISTE

Riail 51 : 
Tuarascálacha reachtacha

Riail 52 : 
Nós imeachta simplithe

Riail 53 : 
Tuarascálacha neamhreachtacha

Riail 54 : 
Tuarascálacha féintionscnaimh

Riail 55 : 
Tuarascálacha a dhréachtú

Riail 56 : 
Tuairimí na gcoistí

Riail 57 : 
Nós imeachta coiste comhlachaithe

Riail 58 : 
Nós imeachta comhchoiste
CAIBIDIL 3: AN GNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTACH
ROINN 1 - AN CHÉAD LÉAMH

Riail 59 : 
Vótáil sa Pharlaimint – an chéad léamh

Riail 60 : 
Tarchur ar ais chuig an gcoiste freagrach

Riail 61 : 
Tarchur athnuaite chuig an bParlaimint

Riail 62 : 
Comhaontú ar an gcéad léamh
ROINN 2 - AN DARA LÉAMH

Riail 63 : 
An seasamh ón gComhairle a chur i bhfios

Riail 64 : 
Teorainneacha ama a fhadú

Riail 65 : 
Nós imeachta sa choiste freagrach

Riail 66 : 
Cur faoi bhráid na Parlaiminte

Riail 67 : 
Vótáil sa Pharlaimint – an dara léamh

Riail 68 : 
Inghlacthacht leasuithe ar an seasamh ón gComhairle

Riail 69 : 
Comhaontú ar an dara léamh
ROINN 3 - CAIBIDLÍOCHT IDIRINSTITIÚIDEACH LE LINN AN GHNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTAIGH

Riail 70 : 
Forálacha ginearálta

Riail 71 : 
An chaibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Pharlaimint

Riail 72 : 
An chaibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Chomhairle

Riail 73 : 
An chaibidlíocht roimh an dara léamh sa Pharlaimint

Riail 74 : 
Seoladh na gcaibidlíochtaí
ROINN 4 - IDIR-RÉITEACH AGUS AN TRÍÚ LÉAMH

Riail 75 : 
Teorainneacha ama a fhadú

Riail 76 : 
An Coiste Idir-réitigh a chomóradh

Riail 77 : 
Toscaireacht chuig an gCoiste Idir-réitigh

Riail 78 : 
Téacs comhpháirteach
ROINN 5 - AN NÓS IMEACHTA A THABHAIRT CHUN CRÍCHE

Riail 79 : 
Gníomhartha glactha a shíniú agus a fhoilsiú
CAIBIDIL 4: FORÁLACHA A BHAINEANN GO SONRACH LEIS AN NÓS IMEACHTA COMHAIRLIÚCHÁIN

Riail 80 : 
Togra modhnaithe le haghaidh gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí

Riail 81 : 
Seasamh an Choimisiúin maidir le leasuithe

Riail 82 : 
Vótáil sa Pharlaimint

Riail 83 : 
Obair iardain i ndáil leis an seasamh ón bParlaimint

Riail 84 : 
Tarchur athnuaite chuig an bParlaimint
CAIBIDIL 5: GNÓTHAÍ BUNREACHTÚLA

Riail 85 : 
Gnáth-athbhreithniú ar na Conarthaí

Riail 86 : 
Athbhreithniú simplithe ar na Conarthaí

Riail 87 : 
Conarthaí aontachais

Riail 88 : 
Tarraingt siar ón Aontas

Riail 89 : 
Ballstát do dhéanamh sárú ar phrionsabail bhunúsacha agus luachanna bunúsacha

Riail 90 : 
Comhdhéanamh na Parlaiminte

Riail 91 : 
Comhar feabhsaithe idir Ballstáit
CAIBIDIL 6: NÓSANNA IMEACHTA BUISÉADACHA

Riail 92 : 
An creat airgeadais ilbhliantúil

Riail 93 : 
An nós imeachta buiséadach bliantúil

Riail 94 : 
An seasamh ón bParlaimint maidir leis an dréachtbhuiséad

Riail 95 : 
Idir-réiteach buiséadach

Riail 96 : 
An buiséad a ghlacadh go cinntitheach

Riail 97 : 
Córas na ndóú codanna déag sealadacha

Riail 98 : 
Cur chun feidhme an bhuiséid

Riail 99 : 
Urscaoileadh don Choimisiún i ndáil leis an mbuiséad a chur chun feidhme

Riail 100 : 
Nósanna imeachta eile maidir le hurscaoileadh

Riail 101 : 
Comhar idirinstitiúideach
CAIBIDIL 7: NÓSANNA IMEACHTA BUISÉADACHA INMHEÁNACHA

Riail 102 : 
Meastacháin na Parlaiminte

Riail 103 : 
An nós imeachta atá le cur i bhfeidhm le linn meastacháin na Parlaiminte a tharraingt suas

Riail 104 : 
An chumhacht chun caiteachas a thabhú agus a ghlanadh, chun cuntais a fhormheas agus chun urscaoileadh a dheonú
CAIBIDIL 8: AN NÓS IMEACHTA MAIDIR LE TOILIÚ

Riail 105 : 
An Nós imeachta maidir le toiliú
CAIBIDIL 9: NÓSANNA IMEACHTA EILE

Riail 106 : 
An nós imeachta maidir le tuairimí a thabhairt i dtaca le maoluithe ar ghlacadh an euro

Riail 107 : 
Nósanna imeachta a bhaineann le hagallamh idir na comhpháirtithe sóisialta

Riail 108 : 
Nósanna imeachta maidir le comhaontuithe deonacha samhlaithe a ghrinnscrúdú

Riail 109 : 
Códú

Riail 110 : 
Athmhúnlú
CAIBIDIL 10: GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE AGUS GNÍOMHARTHA CUR CHUN FEIDHME

Riail 111 : 
Gníomhartha tarmligthe

Riail 112 : 
Gníomhartha agus bearta cur chun feidhme

Riail 113 : 
Breithniú a dhéanamh faoin nós imeachta coiste comhlachaithe nó faoin nós imeachta comhchoiste

TEIDEAL III: CAIDREAMH SEACHTRACH
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

Riail 114 : 
Comhaontuithe idirnáisiúnta

Riail 115 : 
Comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí nó seasamh an Aontais a bhunú i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú idirnáisiúnta
CAIBIDIL 2: IONADAÍOCHT SHEACHTRACH THAR CEANN AN AONTAIS AGUS AN COMHBHEARTAS EACHTRACH AGUS SLÁNDÁLA

Riail 116 : 
Ionadaithe speisialta

Riail 117 : 
Ionadaíocht idirnáisiúnta
CAIBIDIL 3: MOLTAÍ MAIDIR LE GNÍOMHAÍOCHTAÍ SEACHTRACHA AN AONTAIS

Riail 118 : 
Moltaí maidir le beartais sheachtracha an Aontais

Riail 119 : 
Comhairliúchán leis an bParlaimint agus faisnéis a sholáthar don Pharlaimint faoi chuimsiú an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

Riail 120 : 
Sárú ar chearta an duine

TEIDEAL IV: TRÉDHEARCACHT GNÓ
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 121 : 
Trédhearcacht ghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Riail 122 : 
Rochtain phoiblí ar dhoiciméid

Riail 123 : 
Rochtain ar an bParlaimint

TEIDEAL V: CAIDREAMH LE hINSTITIUIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: CEAPACHÁIN

Riail 124 : 
Toghadh Uachtarán an Choimisiúin

Riail 125 : 
Toghadh an Choimisiúin

Riail 126 : 
Cláreagrú ilbhliantúil

Riail 127 : 
Tairiscint cáinte i leith an Choimisiúin

Riail 128 : 
Ainmniú na mBreithiúna agus na nAbhcóidí Ginearálta i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Riail 129 : 
Comhaltaí na Cúirte Iniúchóirí a Cheapadh

Riail 130 : 
Comhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Cheannais Eorpaigh a cheapadh

Riail 131 : 
Ceapacháin chuig comhlachtaí rialachais eacnamaíoch
CAIBIDIL 2: RÁITIS

Riail 132 : 
Ráitis ón gCoimisiún, ón gComhairle agus ón gComhairle Eorpach

Riail 133 : 
Ráitis ina mínítear cinntí ón gCoimisiún

Riail 134 : 
Ráitis ón gCúirt Iniúchóirí

Riail 135 : 
Ráitis ón mBanc Ceannais Eorpach
CAIBIDIL 3: CEISTEANNA PARLAIMINTEACHA

Riail 136 : 
Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht

Riail 137 : 
Tráth na gCeisteanna

Riail 138 : 
Ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn

Riail 139 : 
Trascheisteanna móra i gcomhair freagra i scríbhinn

Riail 140 : 
Ceisteanna arna ndíriú chuig an mBanc Ceannais Eorpach i gcomhair freagra i scríbhinn

Riail 141 : 
Ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus an Sásra Réitigh Aonair
CAIBIDIL 4: TUARASCÁLACHA Ó INSTITIÚIDÍ AGUS Ó CHOMHLACHTAÍ EILE

Riail 142 : 
Tuarascálacha bliantúla agus tuarascálacha eile ó institiúidí nó ó chomhlachtaí eile
CAIBIDIL 5: RÚIN AGUS MOLTAÍ

Riail 143 : 
Tairiscintí i gcomhair rún

Riail 144 : 
Díospóireachtaí ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta
CAIBIDIL 6: DUL I gCOMHAIRLE LE hINSTITIÚIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE

Riail 145 : 
Dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Riail 146 : 
Dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún

Riail 147 : 
Iarrataí chuig Gníomhaireachtaí Eorpacha
CAIBIDIL 7: COMHAONTUITHE IDIRINSTITIÚIDEACHA

Riail 148 : 
Comhaontuithe idirinstitiúideacha
CAIBIDIL 8: ÁBHAIR ARNA dTARCHUR CHUIG CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH

Riail 149 : 
Imeachtaí os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

TEIDEAL VI: CAIDREAMH LE PARLAIMINTÍ NÁISIÚNTA
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 150 : 
Malartú faisnéise, teagmhálacha agus saoráidí cómhalartacha

Riail 151 : 
An Chomhdháil de na Coistí Parlaiminteacha um Ghnóthaí an Aontais (COSAC)

Riail 152 : 
Comhdháil na bParlaimintí

TEIDEAL VII: SEISIÚIN
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: SEISIÚIN NA PARLAIMINTE

Riail 153 : 
Téarma parlaiminteach, seisiúin, páirtseisiúin, suíonna

Riail 154 : 
Comóradh na Parlaiminte

Riail 155 : 
Ionad na suíonna agus na gcruinnithe

Riail 156 : 
Freastal na bhFeisirí ar shuíonna
CAIBIDIL 2: ORD GNÓ NA PARLAIMINTE

Riail 157 : 
Dréachtchlár oibre

Riail 158 : 
An clár oibre a ghlacadh agus a leasú

Riail 159 : 
An nós imeachta sa suí iomlánach gan leasú agus gan díospóireacht

Riail 160 : 
Tíolacadh gairid

Riail 161 : 
Díospóireacht urghnách

Riail 162 : 
Díospóireacht ar cheist cúrsaí reatha arna hiarraidh ag grúpa polaitiúil

Riail 163 : 
An nós imeachta i gcás práinne

Riail 164 : 
Díospóireacht chomhpháirteach

Riail 165 : 
Teorainneacha ama
CAIBIDIL 3: RIALACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE SUÍONNA A SHEOLADH

Riail 166 : 
Rochtain ar an Seomra

Riail 167 : 
Teangacha

Riail 168 : 
Socrú idirthréimhseach

Riail 169 : 
Doiciméid a dháileadh

Riail 170 : 
Láimhseáil leictreonach doiciméad

Riail 171 : 
Leithdháileadh ama labhartha agus liosta na gcainteoirí

Riail 172 : 
Óráidí aon nóiméid amháin

Riail 173 : 
Ráitis phearsanta

Riail 174 : 
Bac a chosc
CAIBIDIL 4: BEARTA A GHLACFAR I gCÁS NACH gCOMHLÍONTAR CAIGHDEÁIN IOMPAIR NA bhFEISIRÍ

Riail 175 : 
Bearta láithreacha

Riail 176 : 
Pionóis

Riail 177 : 
Nósanna imeachta maidir le hachomharc inmheánach
CAIBIDIL 5: CÓRAM, LEASUITHE AGUS VÓTÁIL

Riail 178 : 
Córam

Riail 179 : 
Tairseacha

Riail 180 : 
Leasuithe a chur síos agus a thíolacadh

Riail 181 : 
Inghlacthacht na leasuithe

Riail 182 : 
An nós imeachta vótála

Riail 183 : 
An t-ord ina ndéanfar vótáil ar leasuithe

Riail 184 : 
Coiste do scagadh leasuithe de chuid suí iomlánaigh

Riail 185 : 
Vótáil dheighilte

Riail 186 : 
Ceart chun vóta a chaitheamh

Riail 187 : 
Vótáil

Riail 188 : 
Vótáil chríochnaitheach

Riail 189 : 
Comhionannas vótaí

Riail 190 : 
Vótáil le glaoch rolla

Riail 191 : 
Vótáil le ballóid rúnda

Riail 192 : 
Úsáid a bhaint as córas vótála leictreonach

Riail 193 : 
Díospóidí maidir leis an vótáil

Riail 194 : 
Mínithe ar vótáil
CAIBIDIL 6: POINTÍ OIRD AGUS TAIRISCINTÍ NÓS IMEACHTA

Riail 195 : 
Pointí oird

Riail 196 : 
Tairiscintí nós imeachta

Riail 197 : 
Tairiscintí ina n-iarrfar go ndearbhófai ábhar a bheith neamh-inghlactha

Riail 198 : 
Tarchur ar ais chuig coiste

Riail 199 : 
Díospóireacht a chríochnú

Riail 200 : 
Díospóireacht nó vótáil a chur ar atráth

Riail 201 : 
An suí a chur ar fionraí nó a chríochnú
CAIBIDIL 7: TAIFEAD POIBLÍ AR NA hIMEACHTAÍ

Riail 202 : 
Miontuairiscí

Riail 203 : 
Téacsanna a ghlactar

Riail 204 : 
Tuarascálacha focal ar fhocal

Riail 205 : 
Taifead closamhairc ar na himeachtaí

TEIDEAL VIII: COISTÍ AGUS TOSCAIREACHTAÍ
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: COISTÍ

Riail 206 : 
Buanchoistí a chur ar bun

Riail 207 : 
Coistí speisialta

Riail 208 : 
Coistí fiosrúcháin

Riail 209 : 
Comhdhéanamh na gcoistí

Riail 210 : 
Dualgais na gcoistí

Riail 211 : 
Ceisteanna inniúlachta

Riail 212 : 
Fochoistí

Riail 213 : 
Biúrónna na gcoistí

Riail 214 : 
Comhordaitheoirí coiste

Riail 215 : 
Scáth-rapóirtéirí

Riail 216 : 
Cruinnithe coiste

Riail 217 : 
Miontuairiscí cruinnithe coiste

Riail 218 : 
Vótáil i gcoiste

Riail 219 : 
Forálacha a bhaineann le suíonna iomlánacha agus is infheidhme i gcoiste

Riail 220 : 
Tráth na gCeisteanna i gcoiste

Riail 221 : 
Nós imeachta do chomhairliúchán coiste i ndáil le faisnéis rúnda i gcruinniú coiste i seomra iata

Riail 222 : 
Éisteachtaí poiblí agus díospóireachtaí maidir leis na tionscnaimh ó na saoránaigh
CAIBIDIL 2: TOSCAIREACHTAÍ IDIRPHARLAIMINTEACHA

Riail 223 : 
Toscaireachtaí idirpharlaiminteacha a chur ar bun agus dualgais na dtoscaireachtaí sin

Riail 224 : 
Coistí parlaiminteacha comhpháirteacha

Riail 225 : 
Comhar le Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa

TEIDEAL IX: ACHAINÍOCHA
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 226 : 
Ceart achainí

Riail 227 : 
Achainíocha a scrúdú

Riail 228 : 
Cuairteanna faisnéise

Riail 229 : 
Fógra maidir le hachainíocha

Riail 230 : 
Tionscnamh ó na saoránaigh

TEIDEAL X: OMBUDSMAN
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 231 : 
Toghadh an Ombudsman

Riail 232 : 
Gníomhaíochtaí an Ombudsman

Riail 233 : 
An tOmbudsman a chur as oifig

TEIDEAL XI: ARDRÚNAÍOCHT NA PARLAIMINTE
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 234 : 
Ardrúnaíocht na Parlaiminte

TEIDEAL XII: CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ A BHAINEANN LE PÁIRTITHE POLAITIÚLA EORPACHA AGUS FONDÚIREACHTAÍ POLAITIÚLA EORPACHA
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 235 : 
Cumhachtaí agus freagrachtaí a bhaineann le páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

TEIDEAL XIII: NA RIALACHA NÓS IMEACHTA A CHUR I bhFEIDHM AGUS A LEASÚ
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 236 : 
Na Rialacha Nós Imeachta a chur i bhfeidhm

Riail 237 : 
Na Rialacha Nós Imeachta a Leasú

TEIDEAL XIV: FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 238 : 
Siombailí an Aontais

Riail 239 : 
Príomhshruthú inscne

Riail 240 : 
Gnó gan chríochnú

Riail 241 : 
Ceartúcháin

IARSCRÍBHINN I
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CÓD IOMPAIR D’FHEISIRÍ PHARLAIMINT NA HEORPA MAIDIR LE LEASANNA AIRGEADAIS AGUS COINBHLEACHTAÍ LEASA

IARSCRÍBHINN II
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CÓD IOMPAIR IOMCHUÍ DO NA FEISIRÍ DE PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS A gCÚRAIMÍ Á bhFEIDHMIÚ ACU

IARSCRÍBHINN III
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CRITÉIR MAIDIR LE CEISTEANNA AGUS TRASCHEISTEANNA I gCOMHAIR FREAGRA I SCRÍBHINN FAOI RIALACHA 138, 140 AGUS 141

IARSCRÍBHINN IV
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
TREOIRLÍNTE AGUS PRIONSABAIL GHINEARÁLTA ATÁ LE LEANÚINT NUAIR ATÁ ÁBHAIR Á ROGHNÚ LENA GCUR AR AN GCLÁR OIBRE LE HAGHAIDH DÍOSPÓIREACHT AR CHÁSANNA A BHAINEANN LE SÁRUITHE AR CHEARTA AN DUINE, AR AN DAONLATHAS AGUS AR AN SMACHT REACHTA AGUS DÁ BHFORÁILTEAR FAOI RIAIL 144

IARSCRÍBHINN V
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
NÓS IMEACHTA MAIDIR LE BREITHNIÚ AGUS GLACADH CINNTÍ CHUN URSCAOILEADH A DHEONÚ

IARSCRÍBHINN VI
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ NA MBUANCHOISTÍ

I. : 
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

II. : 
An Coiste um Fhorbairt

III. : 
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

IV. : 
An Coiste um Buiséid

V. : 
An Coiste um Rialú Buiséadach

VI. : 
An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

VII. : 
An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

VIII. : 
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

IX. : 
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

X. : 
An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

XI. : 
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

XII. : 
An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

XIII. : 
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

XIV. : 
An Coiste um Iascach

XV. : 
An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

XVI. : 
An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

XVII. : 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

XVIII. : 
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

XIX. : 
An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

XX. : 
An Coiste um Achainíocha

IARSCRÍBHINN VII
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
FORMHEAS AN CHOIMISIÚIN AGUS FAIREACHÁN AR GHEALLTANAIS A RINNEADH I RITH NA N-ÉISTEACHTAÍ

IARSCRÍBHINN VIII
Barr an leathanaighAr ais
RIACHTANAIS MAIDIR LE DRÉACHTÚ GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH I GCOMHRÉIR LEIS AN NGNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTACH
An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais