Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
Oldal tetejeTARTALOM
 MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
 AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

TARTALOM
CímekIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
MellékletekIIIIIIIVVVIVIIVIII

I. CÍM: KÉPVISELŐK, PARLAMENTI SZERVEK ÉS KÉPVISELŐCSOPORTOK
Oldal tetejeKövetkező
1. FEJEZET: AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK

1. cikk : 
Az Európai Parlament

2. cikk : 
Szabad mandátum

3. cikk : 
A mandátumvizsgálat

4. cikk : 
A képviselői megbízatás időtartama

5. cikk : 
Kiváltságok és mentességek

6. cikk : 
A mentelmi jog felfüggesztése

7. cikk : 
A kiváltságok és a mentelmi jog fenntartása

8. cikk : 
Az Elnök mentelmi jog érvényesítésére irányuló sürgős intézkedése

9. cikk : 
A mentelmi joggal kapcsolatos eljárások

10. cikk : 
A képviselők pénzügyi érdekeltségei és magatartási szabályok

11. cikk : 
A képviselők pénzügyi érdekeltségei és átláthatósági nyilvántartás

12. cikk : 
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett belső vizsgálatok

13. cikk : 
Megfigyelők
2. FEJEZET: A PARLAMENT TISZTSÉGVISELŐI

14. cikk : 
Ideiglenes elnök

15. cikk : 
Jelölés és általános rendelkezések

16. cikk : 
Az Elnök megválasztása – a nyitóbeszéd

17. cikk : 
Az alelnökök megválasztása

18. cikk : 
A quaestorok megválasztása

19. cikk : 
A tisztségviselők megbízatásának időtartama

20. cikk : 
Üresedés

21. cikk : 
Hivatal idő előtti megvonása
3. FEJEZET: SZERVEK ÉS FELADATOK

22. cikk : 
Az Elnök feladatai

23. cikk : 
Az alelnökök feladatai

24. cikk : 
Az Elnökség összetétele

25. cikk : 
Az Elnökség feladatai

26. cikk : 
Az Elnökök Értekezletének összetétele

27. cikk : 
Az Elnökök Értekezletének feladatai

28. cikk : 
A quaestorok feladatai

29. cikk : 
A Bizottsági Elnökök Értekezlete

30. cikk : 
A Küldöttségi Elnökök Értekezlete

31. cikk : 
A tisztségek betöltésének folytonossága a választási időszakban

32. cikk : 
Az Elnökség és az Elnökök Értekezlete tájékoztatási kötelezettsége
4. FEJEZET: KÉPVISELŐCSOPORTOK

33. cikk : 
A képviselőcsoportok létrehozása és megszűnése

34. cikk : 
A képviselőcsoportok tevékenységei és jogi helyzete

35. cikk : 
Közös munkacsoportok

36. cikk : 
A független képviselők

37. cikk : 
Ülésrend az ülésteremben

II. CÍM: JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
Oldal tetejeKövetkezőElőző
1. FEJEZET: JOGALKOTÁSI ELJÁRÁSOK – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

38. cikk : 
Éves program

39. cikk : 
Az alapvető jogok tiszteletben tartása

40. cikk : 
A jogalap vizsgálata

41. cikk : 
Jogalkotási felhatalmazás és végrehajtási hatáskörrel való felruházás

42. cikk : 
A pénzügyi összeegyeztethetőség vizsgálata

43. cikk : 
A szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartására irányuló vizsgálat

44. cikk : 
A Parlament dokumentumokhoz való hozzáférése és tájékoztatáshoz való joga

45. cikk : 
A Parlament képviselete a Tanács ülésein

46. cikk : 
A Parlament javaslattételi joga

47. cikk : 
A Bizottság felkérése javaslat előterjesztésére

48. cikk : 
A kötelező erejű jogi aktusok vizsgálata

49. cikk : 
A jogalkotási eljárások felgyorsítása

50. cikk : 
A Bizottságtól eltérő intézményektől származó vagy tagállami kezdeményezéseken alapuló jogalkotási eljárások
2. FEJEZET: A BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

51. cikk : 
A jogalkotási jelentések

52. cikk : 
Az egyszerűsített eljárás

53. cikk : 
A nem jogalkotási jelentések

54. cikk : 
Saját kezdeményezésű jelentések

55. cikk : 
Jelentések készítése

56. cikk : 
A bizottságok véleménye

57. cikk : 
A társbizottsági eljárás

58. cikk : 
Közös bizottsági eljárás
3. FEJEZET: RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS
1. SZAKASZ – ELSŐ OLVASAT

59. cikk : 
Szavazás a plenáris ülésen – első olvasat

60. cikk : 
Az illetékes bizottságnak való visszautalás

61. cikk : 
Megismételt Parlament elé utalás

62. cikk : 
Megállapodás első olvasatban
2. SZAKASZ – MÁSODIK OLVASAT

63. cikk : 
A Tanács álláspontjának közlése

64. cikk : 
A határidők meghosszabbítása

65. cikk : 
Eljárás az illetékes bizottságban

66. cikk : 
Benyújtás a Parlamentnek

67. cikk : 
Szavazás a plenáris ülésen – második olvasat

68. cikk : 
A Tanács álláspontjához kapcsolódó módosítások elfogadhatósága

69. cikk : 
Megállapodás második olvasatban
3. SZAKASZ – INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁSOK SORÁN

70. cikk : 
Általános rendelkezések

71. cikk : 
A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások

72. cikk : 
A Tanács első olvasatát megelőző tárgyalások

73. cikk : 
A Parlament második olvasatát megelőző tárgyalások

74. cikk : 
A tárgyalások menete
4. SZAKASZ – EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ÉS HARMADIK OLVASAT

75. cikk : 
A határidők meghosszabbítása

76. cikk : 
Az egyeztetőbizottság összehívása

77. cikk : 
A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége

78. cikk : 
Közös szövegtervezet
5. SZAKASZ – AZ ELJÁRÁS LEZÁRÁSA

79. cikk : 
Az elfogadott jogi aktusok aláírása és közzététele
4. FEJEZET: A KONZULTÁCIÓS ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

80. cikk : 
Kötelező erejű jogi aktusra irányuló módosított javaslat

81. cikk : 
A Bizottság álláspontja a módosításokról

82. cikk : 
Szavazás a plenáris ülésen

83. cikk : 
A Parlament álláspontjának nyomon követése

84. cikk : 
Megismételt Parlament elé utalás
5. FEJEZET: ALKOTMÁNYOS ÜGYEK

85. cikk : 
A Szerződés rendes felülvizsgálata

86. cikk : 
A Szerződés egyszerűsített felülvizsgálata

87. cikk : 
Csatlakozási szerződések

88. cikk : 
Kilépés az Unióból

89. cikk : 
Az alapelvek és értékek valamely tagállam általi megsértése

90. cikk : 
A Parlament összetétele

91. cikk : 
A tagállamok közötti megerősített együttműködés
6. FEJEZET: KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSOK

92. cikk : 
Többéves pénzügyi keret

93. cikk : 
Éves költségvetési eljárás

94. cikk : 
A Parlament költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontja

95. cikk : 
Költségvetési egyeztetés

96. cikk : 
A költségvetés végleges elfogadása

97. cikk : 
Az ideiglenes tizenkettedek rendszere

98. cikk : 
A költségvetés végrehajtása

99. cikk : 
A Bizottság mentesítése a költségvetés végrehajtása tekintetében

100. cikk : 
Egyéb mentesítési eljárások

101. cikk : 
Intézményközi együttműködés
7. FEJEZET: BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSOK

102. cikk : 
A Parlament költségvetési javaslata

103. cikk : 
A Parlament költségvetési javaslatának elkészítésekor alkalmazandó eljárás

104. cikk : 
Hatáskör fizetési kötelezettségvállalás engedélyezésére és a kifizetések elrendelésére, valamint az elszámolás jóváhagyására és a mentesítés megadására
8. FEJEZET: EGYETÉRTÉSI ELJÁRÁS

105. cikk : 
Egyetértési eljárás
9. FEJEZET: EGYÉB ELJÁRÁSOK

106. cikk : 
Az euro bevezetése alóli mentességekről szóló vélemények kidolgozására irányuló eljárás

107. cikk : 
A szociális partnerek közötti párbeszéddel kapcsolatos eljárások

108. cikk : 
A tervezett önkéntes megállapodások vizsgálatára vonatkozó eljárások

109. cikk : 
Hivatalos egységes szerkezetbe foglalás (kodifikáció)

110. cikk : 
Átdolgozás
10. FEJEZET: FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

111. cikk : 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

112. cikk : 
Végrehajtási jogi aktusok és intézkedések

113. cikk : 
Társbizottsági eljárásban vagy közös bizottsági eljárásban történő vizsgálat

III. CÍM: KÜLKAPCSOLATOK
Oldal tetejeKövetkezőElőző
1. FEJEZET: NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

114. cikk : 
Nemzetközi megállapodások

115. cikk : 
Nemzetközi megállapodások ideiglenes alkalmazása vagy alkalmazásuk felfüggesztése, illetve nemzetközi megállapodással létrehozott szervben az Unió álláspontjának kialakítása
2. FEJEZET: AZ UNIÓ KÜLSŐ KÉPVISELETE ÉS A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA

116. cikk : 
Különleges képviselők

117. cikk : 
Nemzetközi képviselet
3. FEJEZET: AZ UNIÓ KÜLSŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

118. cikk : 
Az Unió külső politikáira vonatkozó ajánlások

119. cikk : 
Konzultáció a Parlamenttel, és a Parlament tájékoztatása a közös kül- és biztonságpolitika keretében

120. cikk : 
Az emberi jogok megsértése

IV. CÍM: A MŰKÖDÉS ÁTLÁTHATÓSÁGA
Oldal tetejeKövetkezőElőző

121. cikk : 
A Parlament tevékenységének átláthatósága

122. cikk : 
A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

123. cikk : 
Belépés a Parlament épületeibe

V. CÍM: KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
Oldal tetejeKövetkezőElőző
1. FEJEZET: KINEVEZÉSEK

124. cikk : 
A Bizottság elnökének megválasztása

125. cikk : 
A Bizottság megválasztása

126. cikk : 
Többéves programozás

127. cikk : 
Bizalmatlansági indítvány a Bizottsággal szemben

128. cikk : 
Az Európai Unió Bírósága bíráinak és főtanácsnokainak jelölése

129. cikk : 
A Számvevőszék tagjainak kinevezése

130. cikk : 
Az Európai Központi Bank igazgatósági tagjainak kinevezése

131. cikk : 
Kinevezések a gazdasági kormányzásért felelős testületekbe
2. FEJEZET: NYILATKOZATOK

132. cikk : 
A Bizottság, a Tanács és az Európai Tanács nyilatkozatai

133. cikk : 
A Bizottság határozatait indokló nyilatkozatok

134. cikk : 
A Számvevőszék nyilatkozatai

135. cikk : 
Az Európai Központi Bank nyilatkozatai
3. FEJEZET: PARLAMENTI KÉRDÉSEK

136. cikk : 
Szóbeli választ igénylő kérdések vitával

137. cikk : 
A kérdések órája

138. cikk : 
Írásbeli választ igénylő kérdések

139. cikk : 
Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk

140. cikk : 
Írásbeli választ igénylő kérdések az Európai Központi Bankhoz

141. cikk : 
Az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó, írásbeli választ igénylő kérdések
4. FEJEZET: EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK JELENTÉSEI

142. cikk : 
Egyéb intézmények vagy szervek éves és egyéb jelentései
5. FEJEZET: ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK

143. cikk : 
Állásfoglalási indítványok

144. cikk : 
Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről
6. FEJEZET: KONZULTÁCIÓ EGYÉB INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL

145. cikk : 
Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal

146. cikk : 
Konzultáció a Régiók Bizottságával

147. cikk : 
Európai ügynökségek megkeresése
7. FEJEZET: INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

148. cikk : 
Intézményközi megállapodások
8. FEJEZET: AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁHOZ VALÓ FOLYAMODÁS

149. cikk : 
Az Európai Unió Bírósága előtti eljárások

VI. CÍM: KAPCSOLAT A NEMZETI PARLAMENTEKKEL
Oldal tetejeKövetkezőElőző

150. cikk : 
Információcsere, kapcsolattartás és helyiségek kölcsönös rendelkezésre bocsátása

151. cikk : 
Az uniós ügyekre szakosodott parlamenti bizottságokból álló konferencia (COSAC)

152. cikk : 
A parlamentek konferenciái

VII. CÍM: ÜLÉSEK
Oldal tetejeKövetkezőElőző
1. FEJEZET: A PARLAMENT ÜLÉSSZAKAI

153. cikk : 
Parlamenti ciklus, ülésszakok, plenáris ülések, ülésnapok

154. cikk : 
A Parlament összehívása

155. cikk : 
Az ülések helye

156. cikk : 
A képviselők részvétele az üléseken
2. FEJEZET: A PARLAMENT ÜGYRENDJE

157. cikk : 
Napirendtervezet

158. cikk : 
A napirend elfogadása és módosítása

159. cikk : 
Módosítás és vita nélküli eljárás a plenáris ülésen

160. cikk : 
Rövid ismertetés

161. cikk : 
Rendkívüli vita

162. cikk : 
Vita időszerű kérdésekről képviselőcsoport kérésére

163. cikk : 
Sürgősségi eljárás

164. cikk : 
Együttes vita

165. cikk : 
Határidők
3. FEJEZET: ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ ÜLÉSEK LEFOLYTATÁSÁRA

166. cikk : 
Belépés az ülésterembe

167. cikk : 
Nyelvek

168. cikk : 
Átmeneti intézkedés

169. cikk : 
Dokumentumok kiosztása

170. cikk : 
Dokumentumok elektronikus kezelése

171. cikk : 
Felszólalási idő felosztása és a felszólalók listája

172. cikk : 
Egyperces felszólalások

173. cikk : 
Személyes nyilatkozatok

174. cikk : 
Az obstrukció megakadályozása
4. FEJEZET: A MAGATARTÁSI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK

175. cikk : 
Azonnali intézkedések

176. cikk : 
Szankciók

177. cikk : 
A belső fellebbezés módjai
5. FEJEZET: HATÁROZATKÉPESSÉG, MÓDOSÍTÁSOK ÉS SZAVAZÁS

178. cikk : 
Határozatképesség

179. cikk : 
Küszöbértékek

180. cikk : 
Módosítások előterjesztése és ismertetése

181. cikk : 
A módosítások elfogadhatósága

182. cikk : 
Szavazási eljárás

183. cikk : 
Módosítások szavazásra bocsátásának sorrendje

184. cikk : 
Plenáris ülésre benyújtott módosítások bizottsági szűrése

185. cikk : 
Részenkénti szavazás

186. cikk : 
Szavazati jog

187. cikk : 
Szavazás

188. cikk : 
Zárószavazás

189. cikk : 
Szavazategyenlőség

190. cikk : 
Név szerinti szavazás

191. cikk : 
Titkos szavazás

192. cikk : 
Az elektronikus szavazatszámláló rendszer használata

193. cikk : 
A szavazás vitatása

194. cikk : 
A szavazás indokolása
6. FEJEZET: ÜGYRENDI JAVASLATOK ÉS ELJÁRÁSI INDÍTVÁNYOK

195. cikk : 
Ügyrendi javaslatok

196. cikk : 
Eljárási indítványok

197. cikk : 
Elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítvány

198. cikk : 
A bizottsághoz történő visszautalás

199. cikk : 
A vita lezárása

200. cikk : 
Vita vagy szavazás elnapolása

201. cikk : 
Az ülés félbeszakítása vagy berekesztése
7. FEJEZET: AZ ÜLÉS MENETÉNEK NYILVÁNOSSÁGA

202. cikk : 
Jegyzőkönyv

203. cikk : 
Elfogadott szövegek

204. cikk : 
Szó szerinti jegyzőkönyv

205. cikk : 
Hang- és képfelvétel az ülés menetéről

VIII. CÍM: BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK
Oldal tetejeKövetkezőElőző
1. FEJEZET: BIZOTTSÁGOK

206. cikk : 
Állandó bizottságok létrehozása

207. cikk : 
Különbizottságok

208. cikk : 
Vizsgálóbizottságok

209. cikk : 
A bizottságok összetétele

210. cikk : 
A bizottságok feladatai

211. cikk : 
Hatásköri kérdések

212. cikk : 
Az albizottságok

213. cikk : 
A bizottságok elnökségei

214. cikk : 
Bizottsági koordinátorok

215. cikk : 
Árnyékelőadók

216. cikk : 
A bizottsági ülések

217. cikk : 
A bizottsági ülések jegyzőkönyve

218. cikk : 
Szavazás a bizottságban

219. cikk : 
A plenáris ülésre vonatkozó szabályok alkalmazása a bizottságokban

220. cikk : 
Kérdések órája a bizottságban

221. cikk : 
A Parlamenthez beérkező bizalmas információk zárt bizottsági ülésen történő parlamenti bizottsági vizsgálatára vonatkozó eljárás

222. cikk : 
A polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos közmeghallgatások és viták
2. FEJEZET: PARLAMENTKÖZI KÜLDÖTTSÉGEK

223. cikk : 
A Parlamentközi küldöttségek létrehozása és feladatköre

224. cikk : 
A parlamenti vegyes bizottságok

225. cikk : 
Együttműködés az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével

IX. CÍM: PETÍCIÓK
Oldal tetejeKövetkezőElőző

226. cikk : 
A petíciós jog

227. cikk : 
A petíciók vizsgálata

228. cikk : 
Tényfeltáró látogatások

229. cikk : 
A petíciók bejelentése

230. cikk : 
Polgári kezdeményezés

X. CÍM: AZ OMBUDSMAN
Oldal tetejeKövetkezőElőző

231. cikk : 
Az ombudsman megválasztása

232. cikk : 
Az ombudsman tevékenysége

233. cikk : 
Az ombudsman felmentése

XI. CÍM: A PARLAMENT FŐTITKÁRSÁGA
Oldal tetejeKövetkezőElőző

234. cikk : 
A Parlament Főtitkársága

XII. CÍM: AZ EURÓPAI SZINTŰ POLITIKAI PÁRTOKKAL KAPCSOLATOS JOGKÖR ÉS FELELŐSSÉG
Oldal tetejeKövetkezőElőző

235. cikk : 
Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal kapcsolatos jogkör és felelősség

XIII. CÍM: AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA
Oldal tetejeKövetkezőElőző

236. cikk : 
Az eljárási szabályzat alkalmazása

237. cikk : 
Az eljárási szabályzat módosítása

XIV. CÍM: VEGYES RENDELKEZÉSEK
Oldal tetejeKövetkezőElőző

238. cikk : 
Az Unió jelképe

239. cikk : 
A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése

240. cikk : 
Befejezetlen ügyek

241. cikk : 
Helyesbítések

I. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXE

II. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
A MEGFELELŐ MAGATARTÁS KÓDEXE EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK SZÁMÁRA FELADATAIK ELLÁTÁSA SORÁN

III. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
A 138., A 140. ÉS A 141. CIKK SZERINTI, ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEKRE ÉS INTERPELLÁCIÓKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

IV. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
KÖVETENDŐ IRÁNYMUTATÁSOK ÉS ÁLTALÁNOS ELVEK A 144. CIKK ALAPJÁN AZ EMBERI JOGOK, A DEMOKRÁCIA ÉS A JOGÁLLAMISÁG MEGSÉRTÉSÉT ÉRINTŐ ÜGYEK VITÁJÁNAK NAPIRENDJÉRE TŰZENDŐ TÁRGYAK KIVÁLASZTÁSÁNÁL

V. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
A MENTESÍTŐ HATÁROZATOK VIZSGÁLATÁNAK ÉS ELFOGADÁSÁNAK ELJÁRÁSA

VI. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK HATÁSKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE

I. : 
Külügyi Bizottság

II. : 
Fejlesztési Bizottság

III. : 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

IV. : 
Költségvetési Bizottság

V. : 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság

VI. : 
Gazdasági és Monetáris Bizottság

VII. : 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

VIII. : 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

IX. : 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

X. : 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

XI. : 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

XII. : 
Regionális Fejlesztési Bizottság

XIII. : 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

XIV. : 
Halászati Bizottság

XV. : 
Kulturális és Oktatási Bizottság

XVI. : 
Jogi Bizottság

XVII. : 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

XVIII. : 
Alkotmányügyi Bizottság

XIX. : 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

XX. : 
Petíciós Bizottság

VII. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
A BIZOTTSÁG JÓVÁHAGYÁSA ÉS A MEGHALLGATÁSOK SORÁN TETT VÁLLALÁSOK NYOMON KÖVETÉSE

VIII. MELLÉKLET
Oldal tetejeElőző
A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS KERETÉBEN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK MEGSZÖVEGEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat