Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
 PASTABA SKAITYTOJUI
 PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

TURINYS
Antraštinė dalisIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
PriedaiIIIIIIIVVVIVIIVIII

I ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
1 SKYRIUS: EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

1 straipsnis : 
Europos Parlamentas

2 straipsnis : 
Nepriklausomas mandatas

3 straipsnis : 
Įgaliojimų patikrinimas

4 straipsnis : 
Europos Parlamento nario įgaliojimų laikas

5 straipsnis : 
Privilegijos ir imunitetai

6 straipsnis : 
Imuniteto atšaukimas

7 straipsnis : 
Privilegijų ir imuniteto gynimas

8 straipsnis : 
Skubūs Parlamento pirmininko veiksmai siekiant patvirtinti imunitetą

9 straipsnis : 
Su imunitetu susijusios procedūros

10 straipsnis : 
Elgesio normos

11 straipsnis : 
Parlamento narių finansiniai interesai ir skaidrumo registras

12 straipsnis : 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami vidaus tyrimai

13 straipsnis : 
Stebėtojai
2 SKYRIUS: PARLAMENTO VADOVYBĖS NARIAI

14 straipsnis : 
Parlamento narys, laikinai einantis Parlamento pirmininko pareigas

15 straipsnis : 
Kandidatūros ir bendrosios nuostatos

16 straipsnis : 
Parlamento pirmininko rinkimai. Sveikinimo kalba

17 straipsnis : 
Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

18 straipsnis : 
Kvestorių rinkimai

19 straipsnis : 
Vadovybės narių kadencijos trukmė

20 straipsnis : 
Laisva vieta

21 straipsnis : 
Įgaliojimų panaikinimas pirma laiko
3 SKYRIUS: VALDYMO ORGANAI IR JŲ FUNKCIJOS

22 straipsnis : 
Parlamento pirmininko funkcijos

23 straipsnis : 
Parlamento pirmininko pavaduotojų funkcijos

24 straipsnis : 
Biuro sudėtis

25 straipsnis : 
Biuro funkcijos

26 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos sudėtis

27 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos funkcijos

28 straipsnis : 
Kvestorių funkcijos

29 straipsnis : 
Komitetų pirmininkų sueiga

30 straipsnis : 
Delegacijų pirmininkų sueiga

31 straipsnis : 
Pareigų vykdymo tęstinumas rinkimų laikotarpiu

32 straipsnis : 
Biuro ir Pirmininkų sueigos atskaitomybė
4 SKYRIUS: FRAKCIJOS

33 straipsnis : 
Frakcijų kūrimas ir panaikinimas

34 straipsnis : 
Frakcijų veikla ir teisinė padėtis

35 straipsnis : 
Jungtinės grupės

36 straipsnis : 
Nepriklausomi Parlamento nariai

37 straipsnis : 
Vietų pasiskirstymas plenarinių posėdžių salėje

II ANTRAŠTINĖ DALIS: TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
1 SKYRIUS: TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

38 straipsnis : 
Metinių programų sudarymas

39 straipsnis : 
Pagrindinių teisių laikymasis

40 straipsnis : 
Teisinio pagrindo patikrinimas

41 straipsnis : 
Teisėkūros įgaliojimų delegavimas ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas

42 straipsnis : 
Finansinio suderinamumo patikrinimas

43 straipsnis : 
Subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi vertinimas

44 straipsnis : 
Parlamento galimybė susipažinti su dokumentais ir informacijos jam teikimas

45 straipsnis : 
Atstovavimas Parlamentui Tarybos posėdžiuose

46 straipsnis : 
Parlamento teisė teikti pasiūlymus

47 straipsnis : 
Prašymai Komisijai pateikti pasiūlymus

48 straipsnis : 
Teisiškai privalomų aktų nagrinėjimas

49 straipsnis : 
Teisėkūros procedūrų paspartinimas

50 straipsnis : 
Teisėkūros procedūros dėl kitų institucijų nei Komisijos arba valstybių narių pateiktų iniciatyvų
2 SKYRIUS: PROCEDŪRA KOMITETE

51 straipsnis : 
Teisėkūros pranešimai

52 straipsnis : 
Supaprastinta procedūra

53 straipsnis : 
Ne teisėkūros pranešimai

54 straipsnis : 
Pranešimai savo iniciatyva

55 straipsnis : 
Pranešimų rengimas

56 straipsnis : 
Komitetų nuomonės

57 straipsnis : 
Susijusių komitetų procedūra

58 straipsnis : 
Bendra komitetų procedūra
3 SKYRIUS: ĮPRASTA TEISĖKŪROS PROCEDŪRA
1 SKIRSNIS - PIRMASIS SVARSTYMAS

59 straipsnis : 
Balsavimas Parlamente – pirmasis svarstymas

60 straipsnis : 
Grąžinimas atsakingam komitetui

61 straipsnis : 
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui

62 straipsnis : 
Susitarimas per pirmąjį svarstymą
2 SKIRSNIS - ANTRASIS SVARSTYMAS

63 straipsnis : 
Pranešimas apie Tarybos poziciją

64 straipsnis : 
Terminų pratęsimas

65 straipsnis : 
Nagrinėjimo atsakingame komitete procedūra

66 straipsnis : 
Pateikimas Parlamentui

67 straipsnis : 
Balsavimas Parlamente – antrasis svarstymas

68 straipsnis : 
Tarybos pozicijos pakeitimų priimtinumas

69 straipsnis : 
Susitarimas per antrąjį svarstymą
3 SKIRSNIS -TARPINSTITUCINĖS DERYBOS VYKSTANT ĮPRASTAI TEISĖKŪROS PROCEDŪRAI

70 straipsnis : 
Bendrosios nuostatos

71 straipsnis : 
Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente

72 straipsnis : 
Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje

73 straipsnis : 
Derybos prieš antrąjį svarstymą Parlamente

74 straipsnis : 
Derybų vedimas
4 SKIRSNIS - TAIKINIMAS IR TREČIASIS SVARSTYMAS

75 straipsnis : 
Terminų pratęsimas

76 straipsnis : 
Taikinimo komiteto sušaukimas

77 straipsnis : 
Delegacija Taikinimo komitete

78 straipsnis : 
Bendras projektas
5 SKIRSNIS - PROCEDŪROS UŽBAIGIMAS

79 straipsnis : 
Priimtų teisės aktų pasirašymas ir paskelbimas
4 SKYRIUS: KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRAI TAIKOMOS SPECIALIOS NUOSTATOS

80 straipsnis : 
Pakeistas pasiūlymas dėl teisiškai privalomo akto

81 straipsnis : 
Komisijos pozicija dėl pakeitimų

82 straipsnis : 
Balsavimas Parlamente

83 straipsnis : 
Tolesni veiksmai Parlamentui pateikus poziciją

84 straipsnis : 
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui
5 SKYRIUS: KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

85 straipsnis : 
Įprasta Sutarties peržiūra

86 straipsnis : 
Supaprastinta Sutarties peržiūra

87 straipsnis : 
Stojimo sutartys

88 straipsnis : 
Išstojimas iš Sąjungos

89 straipsnis : 
Valstybės narės padarytas pagrindinių principų ir vertybių pažeidimas

90 straipsnis : 
Parlamento sudėtis

91 straipsnis : 
Tvirtesnis valstybių narių bendradarbiavimas
6 SKYRIUS: BIUDŽETO PROCEDŪROS

92 straipsnis : 
Daugiametė finansinė programa

93 straipsnis : 
Metinė biudžeto procedūra

94 straipsnis : 
Parlamento pozicija dėl biudžeto projekto

95 straipsnis : 
Biudžeto taikinimo procedūra

96 straipsnis : 
Galutinis biudžeto priėmimas

97 straipsnis : 
Laikinos vienos dvyliktosios dalies sistema

98 straipsnis : 
Biudžeto vykdymas

99 straipsnis : 
Biudžeto įvykdymo patvirtinimas Komisijai

100 straipsnis : 
Kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros

101 straipsnis : 
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
7 SKYRIUS: VIDAUS BIUDŽETO PROCEDŪROS

102 straipsnis : 
Parlamento sąmata

103 straipsnis : 
Procedūra, taikoma rengiant Parlamento sąmatą

104 straipsnis : 
Įgaliojimai prisiimti ir apmokėti išlaidas, tvirtinti finansines ataskaitas ir biudžeto įvykdymą
8 SKYRIUS: PRITARIMO PROCEDŪRA

105 straipsnis : 
Pritarimo procedūra
9 SKYRIUS: KITOS PROCEDŪROS

106 straipsnis : 
Nuomonių dėl išimčių, taikomų euro įvedimui, teikimo procedūra

107 straipsnis : 
Su socialiniu dialogu susijusios procedūros

108 straipsnis : 
Su numatomų savanoriškų susitarimų nagrinėjimu susijusios procedūros

109 straipsnis : 
Kodifikavimas

110 straipsnis : 
Išdėstymas nauja redakcija
10 SKYRIUS: DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

111 straipsnis : 
Deleguotieji aktai

112 straipsnis : 
Įgyvendinimo aktai ir priemonės

113 straipsnis : 
Svarstymas taikant susijusių komitetų procedūrą arba bendrą komitetų procedūrą

III ANTRAŠTINĖ DALIS: IŠORĖS SANTYKIAI
1 SKYRIUS: TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

114 straipsnis : 
Tarptautiniai susitarimai

115 straipsnis : 
Laikinas tarptautinių susitarimų taikymas ar jų taikymo sustabdymas arba Sąjungos pozicijos nustatymas tarptautiniu susitarimu įkurtame organe
2 SKYRIUS: ATSTOVAVIMAS SĄJUNGAI UŽSIENYJE IR BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA

116 straipsnis : 
Specialūs įgaliotiniai

117 straipsnis : 
Tarptautinis atstovavimas
3 SKYRIUS: REKOMENDACIJOS DĖL SĄJUNGOS IŠORĖS POLITIKOS

118 straipsnis : 
Rekomendacijos dėl Sąjungos išorės politikos

119 straipsnis : 
Konsultavimasis su Parlamentu ir informacijos jam teikimas bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

120 straipsnis : 
Žmogaus teisių pažeidimai

IV ANTRAŠTINĖ DALIS: VEIKLOS SKAIDRUMAS

121 straipsnis : 
Parlamento veiklos skaidrumas

122 straipsnis : 
Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais

123 straipsnis : 
Galimybė patekti į Parlamento pastatus

V ANTRAŠTINĖ DALIS: SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
1 SKYRIUS: PASKYRIMAI

124 straipsnis : 
Komisijos pirmininko rinkimai

125 straipsnis : 
Komisijos rinkimai

126 straipsnis : 
Daugiamečių programų sudarymas

127 straipsnis : 
Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

128 straipsnis : 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų skyrimas

129 straipsnis : 
Audito Rūmų narių skyrimas

130 straipsnis : 
Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimas

131 straipsnis : 
Paskyrimai į ekonomikos valdymo organus
2 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI

132 straipsnis : 
Komisijos, Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimai

133 straipsnis : 
Komisijos sprendimų paaiškinimai

134 straipsnis : 
Audito Rūmų pareiškimai

135 straipsnis : 
Europos Centrinio Banko pareiškimai
3 SKYRIUS: PARLAMENTO KLAUSIMAI

136 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

137 straipsnis : 
Klausimų valanda

138 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu

139 straipsnis : 
Išplėstiniai paklausimai, į kuriuos atsakoma raštu

140 straipsnis : 
Klausimai Europos Centriniam Bankui, į kuriuos atsakoma raštu

141 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu, dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir Bendro pertvarkymo mechanizmo
4 SKYRIUS: KITŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ATASKAITOS

142 straipsnis : 
Kitų institucijų ar įstaigų metinės ir kitos ataskaitos
5 SKYRIUS: REZOLIUCIJOS IR REKOMENDACIJOS

143 straipsnis : 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų

144 straipsnis : 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų
6 SKYRIUS: KONSULTACIJOS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

145 straipsnis : 
Konsultacijos su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu

146 straipsnis : 
Konsultacijos su Regionų komitetu

147 straipsnis : 
Prašymai Europos agentūroms
7 SKYRIUS: TARPINSTITUCINIAI SUSITARIMAI

148 straipsnis : 
Tarpinstituciniai susitarimai
8 SKYRIUS: KREIPIMAISI Į EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMĄ

149 straipsnis : 
Bylos Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

VI ANTRAŠTINĖ DALIS: RYŠIAI SU NACIONALINIAIS PARLAMENTAIS

150 straipsnis : 
Keitimasis informacija, bendravimas ir abipusė pagalba

151 straipsnis : 
Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencija (COSAC)

152 straipsnis : 
Parlamentų konferencijos

VII ANTRAŠTINĖ DALIS: SESIJOS
1 SKYRIUS: PARLAMENTO SESIJOS

153 straipsnis : 
Parlamento kadencija, sesijos, mėnesinės sesijos, plenariniai posėdžiai

154 straipsnis : 
Parlamento sušaukimas

155 straipsnis : 
Plenarinių posėdžių vieta

156 straipsnis : 
Parlamento narių dalyvavimas plenariniuose posėdžiuose
2 SKYRIUS: PARLAMENTO DARBO TVARKA

157 straipsnis : 
Darbotvarkės projektas

158 straipsnis : 
Darbotvarkės priėmimas ir jos keitimas

159 straipsnis : 
Plenarinių posėdžių procedūra be diskusijų ir be pakeitimų

160 straipsnis : 
Trumpas pristatymas

161 straipsnis : 
Neeilinės diskusijos

162 straipsnis : 
Diskusijos aktualia tema frakcijos prašymu

163 straipsnis : 
Skubos tvarka

164 straipsnis : 
Bendrosios diskusijos

165 straipsnis : 
Terminai
3 SKYRIUS: BENDRA PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

166 straipsnis : 
Įėjimas į posėdžių salę

167 straipsnis : 
Kalbos

168 straipsnis : 
Pereinamosios nuostatos

169 straipsnis : 
Dokumentų išdalijimas

170 straipsnis : 
Elektroninis dokumentų tvarkymas

171 straipsnis : 
Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėtojų sąrašas

172 straipsnis : 
Vienos minutės kalbos

173 straipsnis : 
Pareiškimai asmeniniu klausimu

174 straipsnis : 
Trukdymo prevencija
4 SKYRIUS: PRIEMONĖS, TAIKOMOS NESILAIKANT NARIŲ ELGESIO NORMŲ

175 straipsnis : 
Neatidėliotinos priemonės

176 straipsnis : 
Nuobaudos

177 straipsnis : 
Vidaus skundų pateikimo tvarka
5 SKYRIUS: KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

178 straipsnis : 
Kvorumas

179 straipsnis : 
Ribos

180 straipsnis : 
Pakeitimų pateikimas ir jų pristatymas

181 straipsnis : 
Pakeitimų priimtinumas

182 straipsnis : 
Balsavimo procedūra

183 straipsnis : 
Balsavimo dėl pakeitimų eilės tvarka

184 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų atrinkimas komitete

185 straipsnis : 
Balsavimas dalimis

186 straipsnis : 
Balsavimo teisė

187 straipsnis : 
Balsavimas

188 straipsnis : 
Galutinis balsavimas

189 straipsnis : 
Balsų pasiskirstymas po lygiai

190 straipsnis : 
Vardinis balsavimas

191 straipsnis : 
Slaptas balsavimas

192 straipsnis : 
Elektroninės balsavimo sistemos naudojimas

193 straipsnis : 
Ginčai dėl balsavimo rezultatų

194 straipsnis : 
Paaiškinimai dėl balsavimo
6 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI DĖL DARBO TVARKOS IR PROCEDŪRINIAI PASIŪLYMAI

195 straipsnis : 
Pareiškimai dėl darbo tvarkos

196 straipsnis : 
Procedūriniai pasiūlymai

197 straipsnis : 
Pasiūlymas paskelbti klausimą nepriimtinu

198 straipsnis : 
Klausimo grąžinimas komitetui

199 straipsnis : 
Diskusijų pabaiga

200 straipsnis : 
Diskusijų ar balsavimo atidėjimas

201 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio sustabdymas arba pabaiga
7 SKYRIUS: PARLAMENTO VEIKLOS VIEŠUMAS

202 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio protokolas

203 straipsnis : 
Priimti tekstai

204 straipsnis : 
Stenograma

205 straipsnis : 
Posėdžių garso ir vaizdo įrašai

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS: KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS: KOMITETAI

206 straipsnis : 
Nuolatinių komitetų sudarymas

207 straipsnis : 
Specialieji komitetai

208 straipsnis : 
Tyrimo komitetai

209 straipsnis : 
Komitetų sudėtis

210 straipsnis : 
Komitetų įgaliojimai

211 straipsnis : 
Klausimai dėl kompetencijos

212 straipsnis : 
Pakomitečiai

213 straipsnis : 
Komitetų biurai

214 straipsnis : 
Komitetų koordinatoriai

215 straipsnis : 
Šešėliniai pranešėjai

216 straipsnis : 
Komitetų posėdžiai

217 straipsnis : 
Komitetų posėdžių protokolai

218 straipsnis : 
Balsavimas komitete

219 straipsnis : 
Komitetuose taikytinos plenarinio posėdžio nuostatos

220 straipsnis : 
Klausimų valanda komitete

221 straipsnis : 
Komiteto susipažinimo su konfidencialia informacija uždarame komiteto posėdyje procedūra

222 straipsnis : 
Viešieji svarstymai ir diskusijos dėl piliečių iniciatyvų
2 SKYRIUS: TARPPARLAMENTINĖS DELEGACIJOS

223 straipsnis : 
Tarpparlamentinių delegacijų sudarymas ir jų įgaliojimai

224 straipsnis : 
Jungtiniai parlamentiniai komitetai

225 straipsnis : 
Bendradarbiavimas su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja

IX ANTRAŠTINĖ DALIS: PETICIJOS

226 straipsnis : 
Teisė pateikti peticijas

227 straipsnis : 
Peticijų nagrinėjimas

228 straipsnis : 
Apsilankymai informacijos rinkimo tikslu

229 straipsnis : 
Peticijų viešumas

230 straipsnis : 
Piliečių iniciatyva

X ANTRAŠTINĖ DALIS: OMBUDSMENAS

231 straipsnis : 
Ombudsmeno rinkimai

232 straipsnis : 
Ombudsmeno veikla

233 straipsnis : 
Ombudsmeno atleidimas iš pareigų

XI ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO GENERALINIS SEKRETORIATAS

234 straipsnis : 
Parlamento generalinis sekretoriatas

XII ANTRAŠTINĖ DALIS: SU EUROPOS POLITINĖMIS PARTIJOMIS IR EUROPOS POLITINIAIS FONDAIS SUSIJĘ ĮGALIOJIMAI

235 straipsnis : 
Su Europos politinėmis partijomis ir Europos politiniais fondais susiję įgaliojimai

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS: DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS

236 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių taikymas

237 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių keitimas

XIV ANTRAŠTINĖ DALIS: ĮVAIRIOS NUOSTATOS

238 straipsnis : 
Sąjungos simboliai

239 straipsnis : 
Lyčių aspekto integravimas

240 straipsnis : 
Nebaigti klausimai

241 straipsnis : 
Klaidų ištaisymas

I PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KODEKSAS FINANSINIŲ INTERESŲ IR INTERESŲ KONFLIKTŲ KLAUSIMAIS

II PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ TINKAMO ELGESIO VYKDANT SAVO PAREIGAS KODEKSAS

III PRIEDAS
PAGAL 138, 140 IR 141 STRAIPSNIUS TEIKIAMIEMS KLAUSIMAMS, Į KURIUOS ATSAKOMA RAŠTU, TAIKOMI KRITERIJAI

IV PRIEDAS
GAIRĖS IR BENDRI PRINCIPAI, TAIKYTINI PARENKANT Į DARBOTVARKĘ ĮRAŠYTINUS KLAUSIMUS 144 STRAIPSNYJE NUMATYTOMS DISKUSIJOMS DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ, DEMOKRATIJOS IR TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPŲ PAŽEIDIMO ATVEJŲ

V PRIEDAS
PROCEDŪRA, TAIKYTINA SPRENDIMŲ DĖL BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO SVARSTYMUI IR PRIĖMIMUI

VI PRIEDAS
NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS

I. : 
Užsienio reikalų komitetas

II. : 
Vystymosi komitetas

III. : 
Tarptautinės prekybos komitetas

IV. : 
Biudžeto komitetas

V. : 
Biudžeto kontrolės komitetas

VI. : 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

VII. : 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

VIII. : 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

IX. : 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

X. : 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

XI. : 
Transporto ir turizmo komitetas

XII. : 
Regioninės plėtros komitetas

XIII. : 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

XIV. : 
Žuvininkystės komitetas

XV. : 
Kultūros ir švietimo komitetas

XVI. : 
Teisės reikalų komitetas

XVII. : 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

XVIII. : 
Konstitucinių reikalų komitetas

XIX. : 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

XX. : 
Peticijų komitetas

VII PRIEDAS
KOMISIJOS TVIRTINIMAS IR PER KLAUSYMUS PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ STEBĖSENA

VIII PRIEDAS
PAGAL ĮPRASTĄ TEISĖKŪROS PROCEDŪRĄ PRIIMAMŲ AKTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika