Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Luty 2020
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK V : PROCEDURA ROZPATRYWANIA I PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

Artykuł 1 : Dokumenty

1.   Drukowane i doręczane są następujące dokumenty:

a)   księgi dochodów i wydatków, analiza zarządzania finansami oraz bilans, dostarczone przez Komisję;

b)   sprawozdanie roczne oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego, wraz z odpowiedziami instytucji;

c)   dostarczone przez Trybunał Obrachunkowy na podstawie art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw;

d)   zalecenie Rady.

2.   Dokumenty te są przesyłane właściwej komisji. Każda zainteresowana komisja może wydać swoją opinię.

3.   Przewodniczący wyznacza termin, w jakim komisje, które zamierzają wydać opinię, powinny ją przekazać właściwej komisji.

Artykuł 2 : Rozpatrywanie sprawozdania

1.   Zgodnie z wymogami rozporządzenia finansowego, Parlament rozpatruje sprawozdanie właściwej komisji dotyczące udzielenia absolutorium najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po przyjęciu rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego.

2.   Jeżeli przepisy niniejszego załącznika nie stanowią inaczej, zastosowanie mają artykuły Regulaminu Parlamentu odnoszące się do poprawek oraz głosowania.

Artykuł 3 : Treść sprawozdania

1.   Sporządzone przez właściwą komisję sprawozdanie dotyczące absolutorium zawiera:

a)   projekt decyzji o udzieleniu absolutorium lub o odroczeniu decyzji o udzieleniu absolutorium (głosowanie w trakcie kwietniowej sesji miesięcznej) lub projekt decyzji o udzieleniu lub o odmowie udzielenia absolutorium (głosowanie w trakcie październikowej sesji miesięcznej);

b)   projekt decyzji o zamknięciu ksiąg dochodów i wydatków, jak też aktywów i pasywów Unii;

c)   projekt rezolucji zawierający uwagi do projektu decyzji, o którym mowa w lit. a), obejmujący zarówno ocenę zarządzania finansami przez Komisję w danym roku budżetowym, jak i uwagi na temat realizacji wydatków w przyszłości;

d)   w załączeniu: listę dokumentów otrzymanych od Komisji oraz dokumentów, o które wnioskowano, a które nie zostały dostarczone;

e)   opinie zainteresowanych komisji.

2.   W przypadku gdy właściwa komisja proponuje odroczenie decyzji o udzieleniu absolutorium, projekt rezolucji dodatkowo określa między innymi:

a)   przyczyny odroczenia decyzji;

b)   dodatkowe działania, których podjęcia oczekuje się od Komisji i ich terminy;

c)   dokumenty niezbędne Parlamentowi do podjęcia decyzji z pełnym rozeznaniem.

Artykuł 4 : Rozpatrywanie i głosowanie w Parlamencie

1.   Sprawozdanie właściwej komisji dotyczące absolutorium jest wpisywane do porządku dziennego pierwszej sesji miesięcznej po jego złożeniu.

2.   Dopuszczalne są jedynie poprawki do projektu rezolucji złożonego zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c).

3.   Projekty decyzji oraz projekt rezolucji są poddawane pod głosowanie w kolejności ustalonej w art. 3, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień art. 5.

4.   Parlament stanowi większością oddanych głosów, zgodnie z art. 231 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł 5 : Warianty procedury

1.   Głosowanie w trakcie kwietniowej sesji miesięcznej:

W pierwszej fazie procedury sprawozdanie dotyczące absolutorium zawiera propozycję udzielenia absolutorium lub odroczenia decyzji w sprawie absolutorium.

a) Jeżeli propozycja udzielenia absolutorium uzyska większość głosów, absolutorium zostaje udzielone. Oznacza to jednocześnie zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków.

Jeżeli propozycja udzielenia absolutorium nie uzyska większości, decyzję w sprawie absolutorium uznaje się za odroczoną, a właściwa komisja przedstawia w terminie sześciu miesięcy nowe sprawozdanie zawierające nową propozycję udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium.

b) Jeżeli propozycja odroczenia decyzji w sprawie absolutorium zostanie przyjęta, właściwa komisja przedstawia w terminie sześciu miesięcy nowe sprawozdanie zawierające nową propozycję udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium. W tym przypadku zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków zostaje także odroczone, a propozycja w tej kwestii jest ponownie przedkładana wraz z nowym sprawozdaniem.

Jeżeli propozycja odroczenia decyzji w sprawie absolutorium nie uzyska większości, absolutorium uznaje się za udzielone. W tym przypadku decyzja jest równoznaczna z zamknięciem ksiąg dochodów i wydatków. Projekt rezolucji nadal może zostać poddany pod głosowanie.

2.   Głosowanie w trakcie październikowej sesji miesięcznej.

W drugiej fazie procedury sprawozdanie dotyczące absolutorium zawiera propozycję udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium.

a) Jeżeli propozycja udzielenia absolutorium uzyska większość, absolutorium zostaje udzielone. Oznacza to jednocześnie zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków.

Jeżeli propozycja udzielenia absolutorium nie uzyska większości, oznacza to odmowę udzielenia absolutorium. W czasie następnej sesji miesięcznej, na której przedstawiana jest formalna propozycja zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków za dany rok budżetowy, Komisja jest proszona o złożenie oświadczenia.

b) Jeżeli propozycja odmowy udzielenia absolutorium uzyska większość, w czasie następnej sesji miesięcznej, w trakcie której Komisja jest proszona o złożenie oświadczenia, przedstawiana jest formalna propozycja zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków za dany rok budżetowy.

Jeżeli propozycja odmowy udzielenia absolutorium nie uzyska większości, absolutorium uznaje się za udzielone. W tym przypadku decyzja jest równoznaczna z zamknięciem ksiąg dochodów i wydatków. Propozycja rezolucji nadal może zostać poddana pod głosowanie.

3.   Jeśli projekt rezolucji lub propozycja odnosząca się do zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków zawiera postanowienia sprzeczne z wynikiem głosowania Parlamentu w sprawie absolutorium, Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego właściwej komisji, może odroczyć głosowanie i ustalić nowy termin składania poprawek.

Artykuł 6 : Wdrażanie decyzji odnoszących się do absolutorium

1.   Przewodniczący przekazuje Komisji i każdej innej instytucji wszystkie decyzje i rezolucje Parlamentu przyjęte zgodnie z art. 3 oraz zarządza ich ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w serii L (ustawodawczej).

2.   Właściwa komisja składa Parlamentowi co najmniej raz do roku sprawozdanie dotyczące działań podjętych przez instytucje w następstwie uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium oraz innych uwag zawartych w rezolucjach Parlamentu dotyczących realizacji wydatków.

3.   Działając w imieniu Parlamentu, Przewodniczący może wystąpić, na podstawie sprawozdania komisji właściwej ds. kontroli budżetowej, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze skargą przeciwko danej instytucji o niewykonanie zobowiązań wynikających z uwag do decyzji w sprawie absolutorium lub z innych rezolucji dotyczących realizacji wydatków, zgodnie z 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności