Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2020
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VIII : KRAV TIL AFFATTELSEN AF RETSAKTER VEDTAGET EFTER DEN ALMINDELIGE LOVGIVNINGSPROCEDURE

1.   På retsakter anføres den pågældende retsakts type, referencenummer, navnet på de to institutioner, der har vedtaget den, datoen for deres undertegnelse samt en angivelse af emnet.

2.   Retsakter indeholder følgende:

(a)   formlen: "Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union har"

b)   en angivelse af de bestemmelser, i henhold til hvilke retsakten er vedtaget; angivelsen indledes med ordene "under henvisning til"

c)   en henvisning til de forslag, der er forelagt, de udtalelser, der er indhentet, og de høringer, der er foretaget

d)   begrundelsen for retsakten, der indledes med formlen "ud fra følgende betragtning(er)"

e)   ordene "vedtaget denne forordning" eller "vedtaget dette direktiv" eller "vedtaget denne afgørelse" efterfulgt af retsaktens dispositive del.

3.   Retsakter opdeles i artikler, der kan være grupperet i dele, afsnit, kapitler og afdelinger.

4.   I den sidste artikel i en retsakt fastsættes datoen for ikrafttrædelsen, når denne indtræder før eller efter den tyvende dag efter offentliggørelsen.

5.   Den sidste artikel i en retsakt efterfølges af:

–   den påkrævede formel om retsaktens anvendelse i henhold til de relevante traktatbestemmelser

–   formlen "udfærdiget i ..." efterfulgt af datoen for undertegnelsen af retsakten

–   formlen "På Europa-Parlamentets vegne Formand" og "På Rådets vegne Formand" efterfulgt af henholdsvis navnet på Parlamentets formand og Rådets formand på tidspunktet for undertegnelsen af retsakten.

Seneste opdatering: 5. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik