Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VI : ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
X.   Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Комисията отговаря за:

1.   Координацията на националното законодателство на ниво Съюз в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално:

а) свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти,
б) свободата на установяване,
в) свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор;

2.   Функционирането на единния пазар, включително мерките, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за прилагането на единния пазар, включително на единния цифров пазар;

3.   Насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите с изключение на въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността на храните;

4.   Политиката и законодателството по отношение на спазването на разпоредбите за единния пазар и на правата на потребителите.

(1)Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност