Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ I : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 1 : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η συνέλευση που εκλέγεται κατά τις Συνθήκες, βάσει της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, και των εθνικών νομοθεσιών που έχουν θεσπισθεί κατ’ εφαρμογή των Συνθηκών.

2.   Οι εκλεγμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιπρόσωποι ονομάζονται:

"Членове на Европейския парламент" στα βουλγαρικά,

"Diputados al Parlamento Europeo" στα ισπανικά,

"Poslanci Evropského parlamentu" στα τσεχικά,

"Medlemmer af Europa-Parlamentet" στα δανικά,

"Mitglieder des Europäischen Parlaments" στα γερμανικά,

"Euroopa Parlamendi liikmed" στα εσθονικά,

"Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ" στα ελληνικά,

"Members of the European Parliament" στα αγγλικά,

"Députés au Parlement européen" στα γαλλικά,

"Feisirí de Pharlaimint na hEorpa" στα ιρλανδικά,

"Zastupnici u Europskom parlamentu" στα κροατικά,

"Deputati al Parlamento europeo" στα ιταλικά,

"Eiropas Parlamenta deputāti" στα λετονικά,

"Europos Parlamento nariai" στα λιθουανικά,

"Európai Parlamenti Képviselők" στα ουγγρικά,

"Membri tal-Parlament Ewropew" στα μαλτέζικα,

"Leden van het Europees Parlement" στα ολλανδικά,

"Posłowie do Parlamentu Europejskiego" στα πολωνικά,

"Deputados ao Parlamento Europeu" στα πορτογαλικά,

"Deputaţi în Parlamentul European" στα ρουμανικά,

"Poslanci Európskeho parlamentu" στα σλοβακικά,

"Poslanci Evropskega parlamenta" στα σλοβενικά,

"Euroopan parlamentin jäsenet" στα φινλανδικά,

"Ledamöter av Europaparlamentet" στα σουηδικά.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου