Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Február 2020
EPUB 147kPDF 707k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 1 : POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 10 : Pravidlá správania

1.   Správanie poslancov sa musí vyznačovať vzájomnou úctou a byť založené na hodnotách a princípoch stanovených v zmluvách, a najmä v Charte základných práv. Poslanci musia rešpektovať dôstojnosť Parlamentu a nesmú poškodzovať jeho dobré meno.

2.   Poslanci nesmú narúšať riadny priebeh parlamentnej činnosti ani ohrozovať zachovanie bezpečnosti a poriadku v priestoroch Parlamentu ani fungovanie jeho vybavenia.

3.   Poslanci nesmú narúšať poriadok v rokovacej sále a musia sa zdržať nevhodného správania. Nesmú vystavovať transparenty.

4.   Počas parlamentných rozpráv v rokovacej sále sa poslanci zdržia urážlivých vyjadrení.

Pri posúdení toho, či sú vyjadrenia, ktoré poslanec použil v parlamentnej rozprave, urážlivé, by sa mali okrem iného zohľadňovať rozpoznateľné úmysly rečníka, vnímanie vyhlásenia verejnosťou, rozsah, v akom poškodzuje dôstojnosť a dobré meno Parlamentu, a slobodu prejavu príslušného poslanca. Napríklad hanlivé vyjadrenia, tzv. nenávistné prejavy a podnecovanie k diskriminácii, založenej predovšetkým na niektorom z dôvodov uvedených v článku 21 Charty základných práv, by spravidla predstavovali prípady „urážlivého vyjadrovania“ v zmysle tohto článku.

5.   Poslanci musia dodržiavať pravidlá Parlamentu o zaobchádzaní s dôvernými informáciami.

6.   Poslanci sa zdržia akéhokoľvek druhu psychického alebo sexuálneho obťažovania a dodržiavajú kódex vhodného správania poslancov Európskeho parlamentu pri výkone ich funkcií, ktorý je pripojený k tomuto rokovaciemu poriadku ako príloha (1).

Poslanci nemôžu byť zvolení do funkcií v rámci Parlamentu ani žiadneho z jeho orgánov, vymenovaní za spravodajcu, ani sa nemôžu zúčastniť na oficiálnej delegácii či medziinštitucionálnych rokovaniach, ak nepodpísali vyhlásenie týkajúce sa uvedeného kódexu.

7.   Ak osoba, ktorá pracuje pre poslanca, alebo iná osoba, ktorej poslanec zaobstaral vstup do priestorov Parlamentu alebo prístup k vybaveniu Parlamentu, nedodržiava pravidlá správania stanovené v tomto článku, môže byť zodpovednosť za toto správanie prípadne pripisovaná dotknutému poslancovi.

8.   Uplatňovanie tohto článku nesmie inak narúšať živé parlamentné rozpravy ani slobodu prejavu poslancov.

9.   Tento článok sa primerane uplatňuje v parlamentných orgánoch, výboroch a delegáciách.

(1) Pozri prílohu II.
Posledná úprava: 31. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia