Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 1 : ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 11 : Финансови интереси на членовете на ЕП и регистър за прозрачност

1.   Парламентът приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП под формата на кодекс за поведение, приет с мнозинството от всички негови членове, който се включва като приложение към настоящия Правилник за дейността (1).

Тези правила не могат да възпрепятстват или ограничават по друг начин член на ЕП при осъществяване на неговия мандат или на всяка политическа или друга дейност, свързана с мандата.

2.   Членовете на ЕП следва да приемат систематичната практика да се срещат единствено с представители на интереси, регистрирани в регистъра за прозрачност, създаден със споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия (2).

3.   Членовете на ЕП следва да публикуват онлайн всички планирани срещи с представители на интереси, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност. Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 6 от приложение I, докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии публикуват онлайн за всеки доклад всички планирани заседания с представители на интереси, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност. Бюрото предвижда необходимата инфраструктура на уебсайта на Парламента.

4.   Бюрото предоставя необходимата инфраструктура на интернет страницата на членовете на ЕП на уебсайта на Парламента за членовете на ЕП, които желаят да публикуват доброволен одит или потвърждение, както е предвидено съгласно приложимите правила на Устава на членовете на ЕП и правилата за неговото прилагане, че използваната от тях надбавка за общи разноски съответства на приложимите правила от Устава на членовете на ЕП и на мерките за неговото прилагане.

5.   Тези правила не могат да възпрепятстват или ограничават по друг начин член на ЕП при осъществяване на неговия мандат или на всяка политическа или друга дейност, свързана с мандата.

6.   Кодексът за поведение и правата и привилегиите на бившите членове на ЕП се уреждат с решение на Бюрото. Не се допуска различно третиране на бивши членове на ЕП.

(1) Вж. приложение I.
(2) Споразумение от 16 април 2014 г. между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС (OВ L 277, 19.9.2014 г., стр. 11).
Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност