Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Február 2020
EPUB 147kPDF 707k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 1 : POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 11 : Finančné záujmy poslancov a register transparentnosti

1.   Parlament stanoví pravidlá upravujúce transparentnosť finančných záujmov poslancov formou kódexu správania, ktorý musí schváliť väčšina všetkých jeho poslancov a ktorý tvorí prílohu k tomuto rokovaciemu poriadku (1).

Uvedené pravidlá nesmú inak poškodiť alebo obmedziť poslancov pri výkone ich mandátu alebo súvisiacej politickej či inej činnosti.

2.   Poslanci by sa mali systematicky riadiť zásadou stretávania sa iba so zástupcami záujmových skupín, ktoré sa zaregistrovali v registri transparentnosti zriadenom dohodou medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (2).

3.   Poslanci by mali na internete zverejňovať všetky plánované stretnutia so zástupcami záujmových skupín, ktoré patria do pôsobnosti registra transparentnosti. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 6 prílohy I, spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a predsedovia výborov ku každej správe zverejnia online všetky plánované stretnutia so zástupcami záujmových skupín, ktoré patria do pôsobnosti registra transparentnosti. Predsedníctvo zabezpečí potrebnú infraštruktúru na webovom sídle Parlamentu.

4.   Predsedníctvo zabezpečí potrebnú infraštruktúru na internetovej stránke poslancov na webovom sídle Parlamentu pre tých poslancov, ktorí chcú uverejniť dobrovoľný audit alebo potvrdenie v zmysle platných pravidiel štatútu poslancov a jeho vykonávacích pravidiel o tom, že ich použitie príspevku na všeobecné výdavky je v súlade s platnými pravidlami štatútu poslancov a jeho vykonávacími opatreniami.

5.   Tieto pravidlá nesmú inak poškodiť alebo obmedziť poslancov pri výkone ich mandátu alebo súvisiacej politickej či inej činnosti.

6.   Kódex správania a práva a výsady bývalých poslancov stanoví Predsedníctvo rozhodnutím. S bývalými poslancami sa nesmie zaobchádzať rozdielne.

(1) Pozri prílohu I.
(2) Dohoda zo 16. apríla 2014 medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie (Ú. v. EÚ L 277, 19.9.2014, s. 11).
Posledná úprava: 31. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia