Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 41 : Делегиране на законодателни правомощия и предоставяне на изпълнителни правомощия

1.   При подробното разглеждане на предложение за законодателен акт, който предоставя правомощия на Комисията, както е предвидено в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Парламентът отделя особено внимание на целите, съдържанието, обхвата и срока на делегирането на правомощия, както и на условията, на които то се подчинява.

2.   При подробното разглеждане на предложение за законодателен акт, който предоставя изпълнителни правомощия съгласно член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Парламентът обръща специално внимание на факта, че когато упражнява изпълнително правомощие, Комисията не може нито да изменя, нито да допълва законодателния акт, дори що се отнася до негови несъществени елементи.

3.   Комисията, компетентна по въпроса, може по всяко време да поиска становище от комисията, компетентна по тълкуването и прилагането на правото на Съюза.

4.   В допълнение, комисията, компетентна по тълкуването и прилагането на правото на Съюза, може да се самосезира по въпроси, свързани с делегирането на законодателни правомощия и предоставянето на изпълнителни правомощия. В тези случаи тя надлежно уведомява комисията, компетентна по въпроса.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност