Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - Únor 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATIVNÍ PROCES - OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 41 : Přenesení legislativních pravomocí a svěření prováděcích pravomocí

1.   Pokud Parlament posuzuje návrh legislativního aktu, kterým se přenáší pravomoc na Komisi, jak je stanoveno v článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, věnuje zvláštní pozornost cílům, obsahu, působnosti a době trvání přenesení pravomoci a podmínkám, jimž podléhá.

2.   Pokud Parlament posuzuje návrh legislativního aktu, kterým se svěřují prováděcí pravomoci podle článku 291 Smlouvy o fungování Evropské unie, věnuje pozornost zejména skutečnosti, že při výkonu prováděcí pravomoci není Komise oprávněna legislativní akt měnit ani doplňovat, a to ani v případě prvků, které nejsou podstatné.

3.   Věcně příslušný výbor může kdykoli požádat o stanovisko výbor příslušný k výkladu a uplatňování práva Unie.

4.   Kromě toho se výbor příslušný pro výklad a uplatňování práva Unie může otázkami týkajícími se přenesení legislativních pravomocí a svěření prováděcích pravomocí zabývat z vlastního podnětu. V takových případech o tom řádně informuje věcně příslušný výbor.

Poslední aktualizace: 31. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí