Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41 : Ανάθεση νομοθετικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων

1.   Κατά τον έλεγχο πρότασης για νομοθετική πράξη που αναθέτει εξουσίες στην Επιτροπή κατά το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους, στο περιεχόμενο, στην έκταση και στη διάρκεια της εξουσιοδότησης, καθώς και στις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται αυτή.

2.   Κατά τον έλεγχο πρότασης για νομοθετική πράξη που αναθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες, κατά το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο ότι η Επιτροπή, κατά την άσκηση εκτελεστικής αρμοδιότητας, δεν μπορεί να τροποποιήσει ούτε να συμπληρώσει τη νομοθετική πράξη, ακόμη και όσον αφορά τα μη ουσιώδη στοιχεία της.

3.   Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής που είναι αρμόδια για την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

4.   Επιπλέον, η επιτροπή που είναι αρμόδια για την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εξετάσει ερωτήσεις που αφορούν την ανάθεση νομοθετικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει δεόντως την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου