Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2020
EPUB 152kPDF 697k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 1 : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA — FORÁLACHA GINEARÁLTA

Riail 41 : Cumhachtaí reachtacha a tharmligean agus cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt

1.   Le linn don Pharlaimint grinnscrúdú a dhéanamh ar thogra le haghaidh gníomh reachtach lena dtarmligtear cumhachtaí chuig an gCoimisiún, de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tabharfaidh sí aird ar leith ar chuspóirí, inneachar, raon feidhme agus ré an tarmligin agus ar na coinníollacha a mbeidh an tarmligean sin faoina réir.

2.   Le linn togra le haghaidh gníomh reachtach a thugann cumhachtaí cur chun feidhme de bhun Airteagal 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tabharfaidh an Pharlaimint aird ar leith ar an bhfíric nach bhféadfaidh an Coimisiún, i bhfeidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme, leasú ná forlíonadh a dhéanamh ar ghníomh reachtach, fiú amháin i ndáil lena eilimintí neamhriachtanacha.

3.   Féadfaidh an coiste atá freagrach as an ábhar tuairim an choiste atá freagrach as léirmhíniú agus cur i bhfeidhm dhlí an Aontais a iarraidh aon tráth.

4.   Ina theannta sin, féadfaidh an coiste atá freagrach as léirmhíniú agus cur i bhfeidhm dhlí an Aontais, ar a thionscnamh féin, déileáil le ceisteanna maidir le cumhachtaí reachtacha a tharmligean agus cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt. I gcásanna den sórt sin, cuirfidh sé an coiste atá freagrach as an ábhar ar an eolas go cuí.

An nuashonrú is déanaí: 31 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais