Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50 : Νομοθετικές διαδικασίες σχετικά με πρωτοβουλίες προερχόμενες από θεσμικά όργανα άλλα από την Επιτροπή ή από κράτη μέλη

1.   Κατά την εξέταση πρωτοβουλιών που προέρχονται από θεσμικά όργανα άλλα από την Επιτροπή ή που προέρχονται από κράτη μέλη, η αρμόδια επιτροπή δύναται να καλέσει εκπροσώπους των αντίστοιχων οργάνων ή των κρατών μελών από τα οποία προέρχεται η πρωτοβουλία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους στην επιτροπή. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών από τα οποία προέρχεται η πρωτοβουλία μπορεί να συνοδεύονται από την Προεδρία του Συμβουλίου.

2.   Πριν η αρμόδια επιτροπή προβεί σε ψηφοφορία, ερωτά την Επιτροπή εάν επεξεργάζεται γνωμοδότηση επί της πρωτοβουλίας ή αν προτίθεται να υποβάλει εναλλακτική πρόταση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η απάντηση την οποία λάβει είναι καταφατική, η επιτροπή δεν εγκρίνει την έκθεσή της προτού λάβει αυτή τη γνωμοδότηση ή εναλλακτική πρόταση.

3.   Όταν στο Κοινοβούλιο παραπέμπονται ταυτόχρονα ή σε μικρό χρονικό διάστημα δύο ή περισσότερες πρωτοβουλίες, προερχόμενες από την Επιτροπή και/ή άλλο θεσμικό όργανο και/ή τα κράτη μέλη, με το ίδιο νομοθετικό αντικείμενο, το Κοινοβούλιο τις εξετάζει σε ενιαία έκθεση. Στην έκθεσή της, η αρμόδια επιτροπή αναφέρει ποιο κείμενο αφορούν οι τροπολογίες που προτείνει, και το νομοθετικό ψήφισμα περιλαμβάνει αναφορά σε όλα τα υπόλοιπα κείμενα.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου