Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Februari 2020
EPUB 142kPDF 648k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 1 : LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDEN – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 50 : Lagstiftningsförfaranden om initiativ som läggs fram av andra institutioner än kommissionen eller av medlemsstater

1.   När det ansvariga utskottet behandlar initiativ som läggs fram av andra institutioner än kommissionen eller av medlemsstater får det bjuda in företrädare för dessa institutioner eller medlemsstater för att de ska redogöra för sina initiativ inför utskottet. De berörda medlemsstaternas företrädare får åtföljas av rådets ordförandeskap.

2.   Innan det ansvariga utskottet påbörjar sin omröstning ska det fråga kommissionen om den håller på att utarbeta ett yttrande om initiativet eller om den avser att inom kort lägga fram ett alternativt förslag. Om kommissionen svarar att så är fallet ska utskottet inte anta sitt betänkande förrän det har tagit emot det yttrandet eller det alternativa förslaget.

3.   Om parlamentet samtidigt eller inom en kort tidsperiod föreläggs två eller flera förslag med samma lagstiftningssyfte från kommissionen och/eller en annan institution och/eller medlemsstaterna, ska parlamentet behandla dessa förslag i ett enda betänkande. Det ansvariga utskottet ska i betänkandet ange till vilken text det föreslår ändringar och i lagstiftningsresolutionen hänvisa till de övriga texterna.

Senaste uppdatering: 30 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy