Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - veljača 2020.
EPUB 137kPDF 670k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 3. : REDOVNI ZAKONODAVNI POSTUPAK
ODJELJAK 4. - MIRENJE I TREĆE ČITANJE

Članak 76. : Sazivanje Odbora za mirenje

Ako Vijeće priopći Parlamentu da ne može prihvatiti sve amandmane Parlamenta na stajalište Vijeća, predsjednik Parlamenta s Vijećem dogovara vrijeme i mjesto prve sjednice Odbora za mirenje. Rok od šest tjedana ili produljeni rok od osam tjedana predviđeni člankom 294. stavkom 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije počinju teći od dana kada se Odbor prvi put sastane.

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti