Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Február 2020
EPUB 147kPDF 707k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 5 : ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Článok 89 : Porušenie základných zásad a hodnôt členským štátom

1.   Parlament môže na základe osobitnej správy gestorského výboru vypracovanej v súlade s článkami 46 a 54 tohto rokovacieho poriadku:

(a)   hlasovať o odôvodnenom návrhu vyzývajúcom Radu, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii;

(b)   hlasovať o návrhu vyzývajúcom Komisiu alebo členské štáty, aby predložili návrh podľa článku 7 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii;

(c)   hlasovať o návrhu vyzývajúcom Radu, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 3 alebo následne s článkom 7 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii.

2.   Každá žiadosť Rady o súhlas s návrhom predloženým podľa článku 7 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii sa spolu s pripomienkami dotknutého členského štátu oznámi Parlamentu a pridelí gestorskému výboru v súlade s článkom 105 tohto rokovacieho poriadku. S výnimkou naliehavých a odôvodnených prípadov prijíma Parlament svoje rozhodnutie na návrh gestorského výboru.

3.   V súlade s článkom 354 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa na prijatie rozhodnutí o návrhoch uvedených v  odsekoch 1 a 2 tohto článku Parlamentom vyžaduje dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá predstavuje väčšinu všetkých poslancov Parlamentu.

4.   Ak to schváli Konferencia predsedov, gestorský výbor môže predložiť sprievodný návrh uznesenia. Tento návrh uznesenia vyjadruje názor Parlamentu na vážne porušenie zo strany členského štátu, na primerané opatrenia, ktoré sa majú  prijať, ako aj na zmenu alebo odvolanie týchto opatrení.

5.   Gestorský výbor zabezpečí, aby bol Parlament v plnom rozsahu informovaný a v prípade potreby požiadaný o názor na všetky opatrenia vyplývajúce z jeho súhlasu, udeleného podľa odseku 3. Rada sa vyzve, aby primerane informovala o vývoji situácie. Na návrh gestorského výboru vypracovaný so súhlasom Konferencie predsedov môže Parlament prijať odporúčania pre Radu.

Posledná úprava: 31. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia