Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Február 2020
EPUB 147kPDF 707k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 93 : Ročný rozpočtový postup

Gestorský výbor môže rozhodnúť o vypracovaní správy, ktorú považuje za vhodnú v súvislosti s rozpočtom, so zreteľom na prílohu k Medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení (1).

Každý iný výbor môže predložiť stanovisko v lehote stanovenej gestorským výborom.

(1) Medziinštitucionálna dohoda z  2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).
Posledná úprava: 31. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia