Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 6 : БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 94 : Позиция на Парламента относно проектобюджета

1.   Отделните членове на ЕП могат да внасят изменения в позицията на Съвета относно проектобюджета в компетентната комисия.

Политическа група, членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, или комисия могат да внасят в Парламента изменения в позицията на Съвета относно проектобюджета.

2.   Измененията се внасят и мотивират в писмена форма, подписани са от своите автори и уточняват бюджетния ред, за който се отнасят.

3.   Председателят определя срок за внасяне на изменения.

4.   Компетентната комисия гласува по измененията преди обсъждането им в Парламента.

5.   Изменения, внесени в Парламента, които са били отхвърлени от компетентната комисия, може да се поставят на гласуване единствено ако това е било поискано в писмена форма от комисия или от политическа група или от членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, преди изтичането на краен срок, определен от председателя. Този краен срок не може да е по-кратък от 24 часа преди началото на гласуването.

6.   В случай на изменения към бюджетната прогноза на Парламента, които са подобни на вече отхвърлени от Парламента изменения при съставянето на прогнозата, той ги обсъжда само ако компетентната комисия е дала положително становище.

7.   Парламентът гласува последователно:

-   измененията в позицията на Съвета относно проектобюджета, раздел по раздел,

-   предложение за резолюция относно проектобюджета.

Продължават да се прилагат обаче разпоредбите на член 183, параграфи 4—10.

8.   Членове, глави, дялове и раздели от проектобюджета, по които не са били внесени изменения, се считат за приети.

9.   В съответствие с член 314, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз за приемането на изменения са необходими гласовете на мнозинството от всички членове на ЕП.

10.   Ако Парламентът е изменил позицията на Съвета относно проектобюджета, така изменената позиция се изпраща на Съвета и на Комисията, заедно с обосновките и протокола от заседанието, на което са били приети измененията.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност